Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 13: Luyện nghe tiếng Hàn

Học tiếng Hàn vượt qua được bậc trung cấp, bạn muốn đạt đến đỉnh cao của tiếng Hàn là Topik II cấp 5 và 6? So với hai cấp độ trước thì ở hai cấp độ cuối bắt buộc bạn phải học tiếng Hàn cao cấp mới có thể đạt được điểm cao. Sau đây hãy cùng Học Tiếng Hàn 24h học tiếp bài 13 của bộ Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 13: Luyện nghe tiếng Hàn để có thể chinh phục Topik II cấp 5 và 6 nhé.

Câu 1: Hãy nghe tin tức sau và chọn tiêu đề phù hợp.   

A. 저가 항공사, 조종사 확보가 우선적 과제

B. 저가 항공사, 조종사 이직률 갈수록 증가

C. 저가 항공사, 조종사 육성 프로그램 시행

D. 저가 항공사, 조종사 근무 조건 개선 시급

Câu 2: Hãy nghe tin tức sau và chọn tiêu đề phù hợp.

A. 늘어나는 해안가 건물, 개발 규제 필요

B. 해안가 고층 건물, 자연재해에 완벽 대비

C. 기후 변화에 따른 자연재해, 해안가에 집중

D. 해안가 대규모 아파트, 개발 붐 타고 계속 증가

Hãy nghe bài nói chuyện sau đây và trả lời các câu hỏi. 

Câu 3: 들은 이야기의 중심 내용으로 알맞은 것을 고르십시오.

A. 직관은 초능력과 구별할 필요가 있다.

B. 직관은 반복적 경험으로부터 비롯된다.

C. 직관을 통해 위기 상황을 해결해야 한다.

D. 직관을 통해 위기를 극복하는 사람이 많다.

Xem thêm:

Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 12: Luyện nghe tiếng Hàn

Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 14: Luyện nghe tiếng Hàn

Câu 4: 여자가 제시한 의견의 근거로 알맞은 것을 고르십시오.

A. 실제 사례

B. 자신의 경험

C. 일반적인 상식 

D. 전문가의 견해

Nghe câu trả lời sau và trả lời câu hỏi.

Câu 5: 들은 내용과 같은 것을 고르십시오.

A. 중년 가수들이 대중가요 시장을 장악했다.

B. 아이돌 가수보다 중년 가수의 팬층이 두텁다.

C. 최근 들어 중년 가수들의 방송 출연이 늘었다.

D. 중년 가수들은 해외 팬을 많이 확보하고 있다.

Câu 6: 남자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

A. 자신의 의견을 당당하게 주장하고 있다.

B. 상대방의 의견을 강하게 반박하고 있다.

C. 자신의 의견을 조심스럽게 제시하고 있다.

D. 상대방의 의견을 적극적으로 수용하고 있다.

Đáp án: 

Câu 1 : A

Câu 2 : A

Câu 3 : B

Câu 4 : A

Câu 5 : C

Câu 6 : C

* Bài viết được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn Online Miễn Phí

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng.

error: Content is protected !!