Bài test này có mục đích đánh giá trình độ tiếng Hàn hiện tại của bạn để sắp xếp khoá học phù hợp nhất với bạn tại Học tiếng Hàn 24h.

Bài test đánh giá khả năng ngữ pháp, kiến thức từ vựng, và kỹ năng đọc của bạn từ trình độ Sơ cấp cho đến trình độ Cao cấp.

Các câu hỏi sẽ tự thích ứng dựa trên năng lực tiếng Hàn của bạn, trình độ tiếng Hàn càng cao thì các câu hỏi đưa ra sẽ càng khó.

Thời gian làm bài từ 20 đến 40 phút tuỳ vào trình độ của bạn.

Bạn hãy trả lời các câu hỏi trắc nghiệm cho đến hết 30 câu hỏi.

Để đánh giá chính xác nhất trình độ tiếng Hàn của bạn, xin ĐỪNG DÙNG các phương tiện trợ giúp như từ điển, internet, Google Translate để làm bài hoặc hỏi ý kiến người khác.

Các câu hỏi trong bài test được lựa chọn ngẫu nhiên từ một ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm. Bạn có thể làm lại bài test nếu muốn, một bộ đề khác sẽ được soạn cho bạn.

LƯU Ý: để có kết quả chính xác nhất, bạn có thể quay lại làm bài test vào ngày hôm sau, không nên làm liên tục trong cùng một ngày.

Nếu bạn gặp các vấn đề kỹ thuật với bài test, xin liên hệ với Học tiếng Hàn 24h. Chúng tôi rất hân hạnh được hỗ trợ.

BẮT ĐẦU BÀI TEST

 ( )에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

민수 씨는 대학생입니다. 수미 씨( ) 대학생입니다.

무엇에 대한 이야기인지 고르십시오.

밀가루는 음식 재료입니다. 그런데 밀가루는 다양한 곳에 사용할 수 있습니다. 포도나 딸기를 씻을 때 밀가루로 씻으면 좋습니다. 그리고 냄새가 나는 그릇에 밀가루를 넣고 하루가 지나면 냄새가 나지 않습니다. 밀가루를 사용하면 프라이팬에 남은 기름도 쉽게 닦을 수 있습니다.

이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오.

저는 한국에 온 지 1년이 되었습니다. 가끔 고향 생각이 날 때는 서울타워에 올라가서 밤경치를 봅니다. 서울 시내는 복잡하지만 밤경치가 아름답습니다. 그리고 서울타워에 갔다 오면 마음도 가벼워지고 기분도 좋아집니다.

 무엇에 대한 이야기입니까? 알맞은 것을 고르십시오.

아버지는 의사입니다. 어머니는 은행원입니다.
 

다음의 내용과 같은 것을 고르십시오.

저는 보통 자전거를 타고 출근합니다. 자전거를 타면 운동도 할 수 있어서 좋습니다. 그런데 오늘은 다리가 아파서 택시를 타고 출근했습니다.

다음을 읽고 중심 생각을 고르십시오.

저는 휴일에 친구 집에 가려고 합니다. 친구와 같이 드라마를 보려고 합니다. 이야기도 많이 할 겁니다.

 무엇에 대한 이야기인지 고르십시오.

밀가루는 음식 재료입니다. 그런데 밀가루는 다양한 곳에 사용할 수 있습니다. 포도나 딸기를 씻을 때 밀가루로 씻으면 좋습니다. 그리고 냄새가 나는 그릇에 밀가루를 넣고 하루가 지나면 냄새가 나지 않습니다. 밀가루를 사용하면 프라이팬에 남은 기름도 쉽게 닦을 수 있습니다.

다음을 읽고 중심 생각을 고르십시오.

제 친구 마리 씨가 오늘 고향으로 돌아갔습니다. 우리는 공항에서 인사를했습니다. 저는 마리 씨와 헤어져서 눈물이 났습니다.
 

 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오.

저는 혼자 여행하는 것을 좋아합니다. 보통 여행 기간이나 장소를 정하지 않고 여행을 떠납니다. 유명한 관광지보다는 작은 마을을 다닙니다. 저는 운전을 하면서 여행하는데 예쁜 경치가 보이면 내려서 구경합니다. 여행하는 곳이 좋으면 오랫동안 지낼 때도 있습니다.

다음을 읽고 중심 생각을 고르십시오.

저는 내년에 대학교를 졸업합니다. 졸업을 하면 회사에서 일하려고 합니다. 그래서 요즘 좋은 회사를 찾고 있습니다.

 무엇에 대한 이야기입니까? 알맞은 것을 고르십시오.

토요일에 수영을 합니다. 일요일에 쉽니다.

 무엇에 대한 이야기입니까? 알맞은 것을 고르십시오.

비빔밥은 육천 원입니다. 냉면은 오천 원입니다.

 다음을 읽고 중심 생각을 고르십시오.

저는 주말에 항상 민수 씨와 테니스를 칩니다. 그런데 민수 씨가 일 때문에 외국에 갔습니다. 저는 민수 씨가 빨리 오면 좋겠습니다.

 무엇에 대한 이야기인지 고르십시오.

겨울에 기차를 타고 떠나는 ‘눈꽃 여행’이 있습니다. ‘눈꽃 여행’은 기차역에 내려서 즐거운 시간을 보내고 다음 역으로 가는 여행입니다.첫 번째 역에서 내리면 눈길을 산책하고 얼음낚시를 합니다. 다음 역에서는 눈사람을 만듭니다. 그리고 마지막 역에서는 따뜻한 차를 마십니다.

 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오.

우리 아이는 피부가 좀 약합니다. 가게에서 파는 비누를 쓰면 피부가 안 좋아집니다. 그래서 저는 인터넷을 보고 아이에게 맞는 비누를 직접 만들었습니다. 방법이 별로 어렵지 않았습니다. 이 비누는 쌀이나 과일 같은 자연 재료로 만들어서 좋습니다. 제가 만든 비누를 사용하고 아이의 피부가 좋아졌습니다.

( )에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

방이 춥습니다. 창문을 ( ).

형은 스물한 살입니다. 누나는 스물세 살입니다.

형은 스물한 살입니다. 누나는 스물세 살입니다.

이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오.

제가 어렸을 때 우리 집 근처에 있는 작은 시장에 자주 갔습니다. 그런데 백화점이 생긴 후에는 그 시장에 가지 않았습니다. 오늘은 오랜만에 그 시장에 가 보고 많이 놀랐습니다. 시장 안에 가게가 많고 살 수 있는 물건도 다양했습니다. 또 아주머니들이 맛있는 음식을 만들어서 팔고 있었습니다. 앞으로 집 근처 시장을 자주 이용하기로 했습니다.

다음의 내용과 같은 것을 고르십시오.

오늘은 제 생일입니다. 그래서 친구와 밥을 먹고 파티를 했습니다. 친구는 저에게 양말을 사 주었습니다.

다음의 내용과 같은 것을 고르십시오.

내일은 친구의 생일입니다. 저는 친구에게 주려고 과자를 만들었습니다. 내일 친구에게 선물할 겁니다.

무엇에 대한 이야기인지 고르십시오.

겨울에 기차를 타고 떠나는 ‘눈꽃 여행’이 있습니다. ‘눈꽃 여행’은 기차역에 내려서 즐거운 시간을 보내고 다음 역으로 가는 여행입니다.첫 번째 역에서 내리면 눈길을 산책하고 얼음낚시를 합니다. 다음 역에서는 눈사람을 만듭니다. 그리고 마지막 역에서는 따뜻한 차를 마십니다.

다음의 내용과 같은 것을 고르십시오.

어제 형과 스키장에 처음 갔습니다. 그곳에는 스키를 타는 사람들이 많았습니다. 우리도 즐겁게 스키를 탔습니다.

무엇에 대한 이야기입니까? 알맞은 것을 고르십시오.

비빔밥은 육천 원입니다. 냉면은 오천 원입니다.

배가 고픕니다. ( )에 갑니다.

( )에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

 무엇에 대한 이야기입니까? 알맞은 것을 고르십시오.

형은 스물한 살입니다. 누나는 스물세 살입니다.
 

다음의 내용과 같은 것을 고르십시오.

어제 형과 스키장에 처음 갔습니다. 그곳에는 스키를 타는 사람들이 많았습니다. 우리도 즐겁게 스키를 탔습니다.

무엇에 대한 이야기입니까? 알맞은 것을 고르십시오.

오늘은 1월 1일입니다. 내일은 1월 2일입니다.

 다음의 내용과 같은 것을 고르십시오.

내일은 친구의 생일입니다. 저는 친구에게 주려고 과자를 만들었습니다. 내일 친구에게 선물할 겁니다.

다음을 순서대로 맞게 나열한 것을 고르십시오.

(가) 저는 오른손으로 글씨를 썼습니다. (나) 그때부터 왼손으로 글씨를 쓰기 시작했습니다. (다) 처음에는 불편했지만 지금은 왼손으로 쓰는 것이 익숙합니다. (라) 그런데 운동을 할 때 다쳐서 오른손으로 글씨를 쓸 수 없었습니다.

이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오.

우리 아이는 피부가 좀 약합니다. 가게에서 파는 비누를 쓰면 피부가 안 좋아집니다. 그래서 저는 인터넷을 보고 아이에게 맞는 비누를 직접 만들었습니다. 방법이 별로 어렵지 않았습니다. 이 비누는 쌀이나 과일 같은 자연 재료로 만들어서 좋습니다. 제가 만든 비누를 사용하고 아이의 피부가 좋아졌습니다.


Tuyệt vời! Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra trình độ.

 

Bạn hãy điền thông tin email nếu muốn nhận thông tin tư vấn và kết quả bài kiểm tra!


Họ tên
Email
Số điện thoại