Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 14: Luyện nghe tiếng Hàn

Học tiếng Hàn vượt qua được bậc trung cấp, bạn muốn đạt đến đỉnh cao của tiếng Hàn là Topik II cấp 5 và 6? So với hai cấp độ trước thì ở hai cấp độ cuối bắt buộc bạn phải học tiếng Hàn cao cấp mới có thể đạt được điểm cao. Sau đây hãy cùng Học Tiếng Hàn 24h học tiếp bài 14 của bộ Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 14: Luyện nghe tiếng Hàn để có thể chinh phục Topik II cấp 5 và 6 nhé.

Lắng nghe cuộc thảo luận sau đây và trả lời các câu hỏi. 

Câu 1: 남자의 생각으로 알맞은 것을 고르십시오.

A. 복권의 판매로 서민들에게 도움을 줄 수 있다.

B. 복권의 발행량을 단계적으로 줄여 나가야 한다.

C. 복권 판매 수익금이 올바르게 사용되지 않고 있다.

D. 복권 판매 수익금 중 복지 기금의 비율을 높여야 한다.

Câu 2: 들은 내용과 같은 것을 고르십시오.

A. 복권 구입자의 대부분은 중산층이다.

B. 사람들은 서민을 돕기 위해 복권을 구입한다.

C. 복권 판매량이 작년에 비해 크게 증가하였다.

D. 복권 판매 수익의 대부분은 복지 기금으로 사용된다.

Hãy nghe bài thuyết trình sau đây và trả lời câu hỏi. 

Câu 3: 들은 내용과 같은 것을 고르십시오.

A. 초기의 해커들은 실력 과시를 위해 해킹을 했다.

B. 이번 해킹으로 인한 경제적 피해는 거의 없었다.

C. 해킹에 안전한 국가 주요 시설은 그리 많지 않다.

D. 개인 정보가 유출되는 해킹 사건이 최근 늘고 있다.

Xem thêm:

Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 13: Luyện nghe tiếng Hàn

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn cao cấp

Câu 4: 남자의 태도로 알맞은 것을 고르십시오.

A. 미래의 해킹 기술에 대해 전망하고 있다.

B. 해킹에 대한 경각심을 일깨워 주고 있다.

C. 해킹의 문제점을 과장하여 표현하고 있다.

D. 해킹 방지 기술에 대한 전문성을 과시하고 있다.

Hãy nghe bài giảng tiếp theo và trả lời câu hỏi. 

Câu 5: 여자의 말 앞에 나온 내용으로 알맞은 것을 고르십시오. 

A. 가면의 상징적 의미  

B. 가면의 해학적 속성

C. 가면의 풍자적 본질 

D. 가면의 위협적 기능

Câu 6:  여자의 생각과 같은 것을 고르십시오. 

A. 최근에는 풍자적인 가면이 늘고 있다.

B. 시간이 흐르면서 가면의 상징성이 약해졌다.

C. 가면이 가진 속성은 예나 지금이나 다르지 않다.

D. 오늘날에는 자신을 표현하기 위해 가면을 사용한다.

Đáp án: 

Câu 1 : A

Câu 2 : C

Câu 3 : A

Câu 4 : B

Câu 5 : D

Câu 6 : C

* Bài viết được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn Online Miễn Phí

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng.

error: Content is protected !!