Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 12: Luyện nghe tiếng Hàn

Học tiếng Hàn vượt qua được bậc trung cấp, bạn muốn đạt đến đỉnh cao của tiếng Hàn là Topik II cấp 5 và 6? So với hai cấp độ trước thì ở hai cấp độ cuối bắt buộc bạn phải học tiếng Hàn cao cấp mới có thể đạt được điểm cao. Sau đây hãy cùng Học Tiếng Hàn 24h học tiếp bài 12 của bộ Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 12: Luyện nghe tiếng Hàn để có thể chinh phục Topik II cấp 5 và 6 nhé.

CÂU 1: Nghe đoạn hội thoại sau và chọn suy nghĩ của người phụ nữ. 

A. 전원주택에서 사는 것이 생각만큼 좋은 것은 아니다.

B. 전원주택이 아이들에게는 좋지만 어른들에게는 불편하다.

C. 전원주택은 아파트의 단점을 보완할 수 있는 주거 공간이다.

D. 전원주택에서 살고 싶어하는 사람들이 점점 더 줄어들 것이다.

CÂU 2:  Nghe đoạn hội thoại sau và chọn suy nghĩ của người phụ nữ.

A. 올바른 역사의식을 가지고 역사 드라마를 보는 게 좋다.

B. 역사 드라마는 흥미보다는 사실 전달이 우선시되어야 한다.

C. 사실을 벗어나지 않는 선에서 역사 드라마를 재구성하는 게 좋다.

D. 역사에 대한 충분한 연구를 바탕으로 역사 드라마를 제작해야 한다.

CÂU 3: Nghe đoạn hội thoại sau và chọn suy nghĩ của người phụ nữ.

A.인턴 기간이 끝난 사람은 정규직으로 전환시켜 줘야 한다.

B. 행정인턴제의 재시행은 비정규직을 양산하는 지름길이 될 것이다.

C. 인턴제의 시행으로 실질적인 업무 능력 향상에 많은 도움이 되었다.

D. 인턴제를 본래 취지에 맞게 시행한다면 그간의 우려가 해소될 것이다.

Xem thêm:

Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 12: Đọc hiểu tiếng Hàn

Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 13: Luyện nghe tiếng Hàn

CÂU 4: Nghe đoạn hội thoại sau và chọn hành động diễn ra tiếp theo của người đàn ông.

A. 아이를 데리고 병원으로 간다.

B. 아이가 입고 있는 옷을 벗긴다.

C. 해열제를 찾아서 아이에게 먹인다.

D. 물수건으로 아이의 몸을 닦아 준다.

CÂU 5: Nghe đoạn hội thoại sau và chọn hành động diễn ra tiếp theo của người đàn ông.

A. 학교에 가서 복학 신청을 한다.

B. 대출 신청에 필요한 서류를 준비한다.

C. 장학재단 홈페이지에 들어가서 회원 가입을 한다.

D. 장학재단 홈페이지 게시판에 문의하는 글을 남긴다.

Đáp án:

CÂU 1A
CÂU 2C
CÂU 3D
CÂU 4B
CÂU 5A

* Bài viết được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn Online Miễn Phí

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng.

error: Content is protected !!