Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 7: Luyện nghe tiếng Hàn

Học tiếng Hàn cao cấp khó hơn rất nhiêu so với học tiếng Hàn sơ cấp và học tiếng Hàn Trung cấp. Tuy nhiên, nếu bạn đã có sẵn nền tảng tiếng Hàn, thì bạn có thể tự học lên cao cấp. Sau đây hãy cùng Học Tiếng Hàn 24h học qua bài 7 của bộ Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 7: Đọc hiểu tiếng Hàn để định hướng việc học cũng như hỗ trợ các bạn trong việc thi Topik nhé:

Câu 1: Tiếp theo là bài thuyết trình. Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

A. 유대관계가 긴밀한 사람이 많아야 성공한 인생이다.

B. 그냥 아는 사이의 사람이 중요한 도움을 줄 수 있다.

C. 우리는 보통 약한 유대 관계의 사람들을 중요시한다.

D. 개인적인 접촉을 자주 해야 절친한 관계를 맺을 수 있다.

Câu 2: Tiếp theo là bài thuyết trình. Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

여자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

A. 구체적인 자료를 통해 해결책을 제시하고 있다.

B. 각각의 견해에 대해 논리적으로 분석하고 있다.

C. 조사 결과를 근거로 자신의 의견을 제기하고 있다.

D. 상대방의 동의를 구하며 자신의 주장을 펼치고 있다.

Câu 3: Tiếp theo là đoạn đối thoại. Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

A. 고서에서 알 수 있는 정보는 한계가 있다.

B. 출간 연대가 오래될수록 가치 있고 귀한 책이다.

C. 옛날의 다양한 일상을 보여주는 자료가 부족하다.

D. 남자는 사람들이 관심 갖지 않는 책을 연구하고 있다.

Xem thêm:

Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 6: Luyện nghe tiếng Hàn

Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 7: Đọc hiểu tiếng Hàn

Câu 4: Tiếp theo là đối thoại.Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

남자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

A. 대중들이 즐겨보던 고서적 발굴을 촉구하고 있다.

B. 고서적 연구가 나아갈 새로운 방향을 제시하고 있다.

C. 고서적의 가치를 설명하며 연구의 의의를 강조하고 있다.

D. 고서적의 자료를 근거로 연구의 신뢰성을 증명하고 있다.

Câu 5: Tiếp theo là bài thuyết trình.Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

A. 마키아벨리는 국민을 권력의 바탕으로 보았다.

B. 마키아벨리는 바람직한 국민의 모습을 제시했다.

C. 마키아벨리는 군주의 도덕성을 중요하게 생각했다.

D. 마키아벨리는 어떤 경우든 수단을 정당하다고 보았다.

Đáp án: 

Câu 1 : B

Câu 2 : C

Câu 3 : D

Câu 4 : C

Câu 5 : A

* Bài viết được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn Online Miễn Phí

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng.

error: Content is protected !!