Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 6: Luyện nghe tiếng Hàn

Học tiếng Hàn cao cấp khó hơn rất nhiêu so với học tiếng Hàn sơ cấp và học tiếng Hàn Trung cấp. Tuy nhiên, nếu bạn đã có sẵn nền tảng tiếng Hàn, thì bạn có thể tự học lên cao cấp. Sau đây hãy cùng Học Tiếng Hàn 24h học qua bài 6 của bộ Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 6: Luyện nghe tiếng Hàn để định hướng việc học cũng như hỗ trợ các bạn trong việc thi Topik nhé:

Câu 1: Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi sau.

남자의 생각으로 맞는 것을 고르십시오.

A. 고열량 음식 때문에 청소년들의 체형이 변했다.

B. 고열량 식품 판매자에게 세금을 부과해야 한다.

C. 비만세는 판매자와 소비자 모두에게 부담을 준다.

D. 우리나라 사람들의 비만은 운동 부족이 주요 원인이다.

Câu 2: Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi sau.

남자의 태도로 맞는 것을 고르십시오.

A. 상대방의 말을 하나하나 반박하고 있다.

B. 앞으로 일어날 일에 대해 전망하고 있다.

C. 현재의 문제에 대해 판매자의 책임을 묻고 있다.

D. 내용을 파악하지 못해 상대방에게 질문하고 있다.

Câu 3: Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi sau.

무엇에 대한 내용인지 맞는 것을 고르십시오.

A. 지나친 청결의 문제점

B. 피부병 발병의 주요 원인

C. 유아기 생활 습관의 중요성

D. 항균 요법을 통한 질병 예방법

Xem thêm:

Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 6: Đọc hiểu tiếng Hàn

Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 7: Đọc hiểu tiếng Hàn

Câu 4: Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi sau.

들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

A. 피부병 발병률에 대한 연구가 필요하다.

B. 비위생적인 환경은 알레르기의 원인이 된다.

C. 우리 몸에는 적당한 세균이 있는 것이 더 좋다.

D. 환경이 깨끗하면 우리 몸의 면역력이 커진다.

Câu 5: Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi sau.

남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.

A. 글로벌화 사업 내용을 분석하고 있다.

B. 중소기업의 성장 과정을 보고하고 있다.

C. 중소기업의 성과에 대해 평가하고 있다.

D. 글로벌화 사업에 참여할 것을 요청하고 있다.

Đáp án: 

Câu 1 : C

Câu 2 : A 

Câu 3 : A 

Câu 4 : C 

Câu 5 : D 

* Bài viết được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn Online Miễn Phí

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng.

error: Content is protected !!