Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 6: Đọc hiểu tiếng Hàn

Học tiếng Hàn cao cấp khó hơn rất nhiêu so với học tiếng Hàn sơ cấp và học tiếng Hàn Trung cấp. Tuy nhiên, nếu bạn đã có sẵn nền tảng tiếng Hàn, thì bạn có thể tự học lên cao cấp. Sau đây hãy cùng Học Tiếng Hàn 24h học qua bài 6 của bộ Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 6: Đọc hiểu tiếng Hàn để định hướng việc học cũng như hỗ trợ các bạn trong việc thi Topik nhé:

NỘI DUNG

Bài 1 : 다음 글에서 <보기>의 문장이 들어가기에 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Chọn vị trí thích hợp nhất cho câu trong văn bản sau

사람들은 위대한 인물의 삶이나 가치관에 대해서 알고 싶어한다. ( ㄱ ) 그래서 큰 업적을 남긴 사람이나 사회적으로 유명한 사람들이 쓴 자서전이 꾸준히 판매된다. ( ㄴ )최근에는 글쓰기에 대한 인식이 바뀌면서 일반인들도 자서전 쓰기에 도전하는 경우가 많아졌다. ( ㄷ )그럴 때 자서전을 대신 써 주는 대필 작가가 이용되기도 한다. ( ㄹ )

<보 기>

그 중에는 자신의 이야기를 표현하는 데 어려움을 겪는 사람들도 있다.

A. ㄱ 

B. ㄴ 

C. ㄷ 

D. ㄹ

Từ vựng mới : 

가치관giá trị quan
글쓰기sự viết văn, việc viết văn

Đáp án : 

C. ㄷ 

Bài 2 : 다음 글에서 <보기>의 문장이 들어가기에 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Chọn vị trí thích hợp nhất cho câu trong văn bản sau 

고전 소설 ‘흥부전’은 형제의 이야기를 다룬 작품이다. ( ㄱ )보통 흥부는 착하고 욕심이 없는 사람으로,놀부는 심술궂고 욕심이 많은 사람으로 생각되어 왔다. ( ㄴ )그래서 흥부는 의존적이며 게으른 존재로, 놀부는 독립심이 강하고 부지런한 사람으로 여겨지기도 한다. ( ㄷ )이렇게 소설의 등장인물에 대한 해석은 사회의 가치관에 영향을 받는다. ( ㄹ )

<보 기>

인물에 대한 이런 해석은 능력을 중시하는 현대에 들어 변화하는 양상을보인다.

A. ㄱ 

B. ㄴ  

C. ㄷ 

D. ㄹ

Từ vựng mới : 

심술궂다ghen tị, ghen ghét
의존적tính lệ thuộc, tính phụ thuộc
독립심ý muốn độc lập, ý chí độc lập

Đáp án : 

B. ㄴ

Bài 3 : 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오. Đọc phần sau và chọn câu có nội dung tương tự

무성영화 시대에 극장에서 영화의 진행과 등장인물의 대사 등을 설명해주던 사람을 변사라고 부른다.변사는 관객 앞에서 영화의 내용을 해설하고, 등장인물을 대신하여 대사를 생생하게 전달해서 큰 감동을 주었다. 당시에는 영화배우 못지않은 인기를 누리면서 영화의 흥행을 좌우하기도 했다. 그러나 변사는 무성영화 시대가 끝나면서 역사 속으로 사라지게 되었다.

A. 변사는 영화배우로도 활동해 큰 인기를 얻었다.

B. 변사는 무성영화 시대가 끝난 뒤에도 활동했다.

C. 변사는 영화가 성공하는 데 결정적인 역할을 했다.

D. 변사는 배우의 목소리를 흉내 내서 즐거움을 주었다.

Từ vựng mới : 

무성영화phim không tiếng
변사người thuyết minh trong kịch câm, người thuyết minh trong phim vô thanh

Đáp án : 

C. 변사는 영화가 성공하는 데 결정적인 역할을 했다.

Xem thêm:

Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 5: Đọc hiểu tiếng Hàn

Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 6: Đọc hiểu tiếng Hàn

Bài 4 : 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오. Đọc phần sau và chọn câu có nội dung tương tự 

암 치료에 이용되는 새로운 의학용 로봇이 개발됐다. 이 로봇은 암세포를 공격하는 특징을 지닌 세균과 초소형 로봇이 결합된 형태로 만들어졌다. 항암제를 실은 로봇이 세균에 붙어서 혈액 속을 돌아다니다가 암세포를 찾으면 거기에 항암제를 뿌린다. 기존의 의료용 로봇이 정해진 길을 따라 움직인 것과 달리 새로 개발된 로봇은 스스로 암세포를 찾아가서 파괴하는 특징을 가지고 있다.

A. 세균이 항암제를 운반하여 의료용 로봇에게 전달해 준다.

B. 새 로봇은 정해진 길을 따라 움직이면서 암세포를 죽인다.

C. 새 로봇은 세균과 함께 몸속에 들어가서 항암 치료를 한다.

D. 세균 모양으로 만들어진 로봇은 이번에 처음으로 개발되었다.

Từ vựng mới : 

암세포tế bào ung thư
세균vi khuẩn
초소형dạng siêu nhỏ, loại siêu mini
항암제thuốc trị ung thư

Đáp án :

C. 새 로봇은 세균과 함께 몸속에 들어가서 항암 치료를 한다.

Bài 5 : 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오. Đọc phần sau và chọn câu có nội dung tương tự

옻은 옻나무에서 뽑아낸 수액인데 이것을 목가구에 칠하면 가구의 표면을 보호하여 수명을 길게 한다. 천연 소재인 옻은 인공 염료에 비해 방충 효과가 뛰어나고 습기를 제거하는 기능이 있어 가구에 곰팡이가 피는 것을 막아준다. 전통적으로 옻은 옷장, 밥상과 같은 생활 가구는 물론 장신구에도 쓰였다. 옻칠을 하면 생활 용품의 수명이 길어질 뿐만 아니라 색도 선명해져 실용성과 심미성을 더할 수 있었다. 그래서 예로부터 옻은 귀한 재료로 여겨졌다.

A. 옻은 귀한 재료라서 주로 고급 가구에 사용되었다.

B. 옻칠을 하기 전에 가구의 표면을 보호하는 수액을 바른다.

C. 옻은 천연 소재로 만든 것과 인공 염료로 만든 것이 있다.

D. 옻칠은 가구가 상하는 것을 막아서 오래 쓸 수 있게 하였다.

Từ vựng mới : 

방충chống sâu bọ, ngăn côn trùng, chống côn trùng
곰팡이nấm mốc, mốc meo
용품vật dụng, dụng cụ

Đáp án : 

C. 옻은 천연 소재로 만든 것과 인공 염료로 만든 것이 있다.

* Bài viết được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn Online Miễn Phí

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng.

error: Content is protected !!