Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 2: Đọc hiểu tiếng Hàn

Nếu bạn đang phân vân liệu mình có nên học Tiếng Hàn Cao Cấp hay không? Câu trả lời là “có” nếu bạn đang muốn:

• Giao tiếp với phát âm, ngữ điệu, ngữ pháp, câu từ… như người bản xứ.

• Thăng tiến trong môi trường sử dụng tiếng Hàn chuyên nghiệp.

• Nâng cao đẳng cấp cá nhân với những bài thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Hàn một cách chuyên nghiệp.

• Trở thành một phiên dịch viên tiếng Hàn ở nhiều lĩnh vực.

• Hành nghề “gõ đầu trẻ” với bộ môn tiếng Hàn.

• Săn được học bổng du học Hàn Quốc để tiết kiệm chi phí.

Sau đây hãy cùng Học Tiếng Hàn 24h chinh phục trọn vẹn những mục tiêu trên qua bài 2 của bộ Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 2: Đọc hiểu tiếng Hàn nhé:

NỘI DUNG

BÀI 1: 다음을 순서대로 맞게 배열한 것을 고르십시오.

(가) 그러므로 많이 가졌다는 것이 좋은 것만은 아니다.

(나) 하지만 때때로 그 물건 때문에 적잖이 마음이 쓰이기도 한다.

(다) 우리들은 필요에 의해서 물건을 갖게 된다.

(라) 무엇인가를 갖는다는 것은 그만큼 자유롭지 못하다는 것이다.

A. (다) – (라) – (나) – (가)

B. (다) – (나) – (라) – (가)

C. (라) – (가) – (나) – (다)

D. (라) – (다) – (가) – (나) 

Từ vựng mới

그러므로Vì vậy
때때로Thi thoảng, có lúc
적잖이Không ít
마음이 쓰이다Bận tâm
필요Cần thiết
물건을 갖게 되다Có được món đồ
자유롭다Tự do

Đáp án

B. (다) – (나) – (라) – (가)

BÀI 2: 다음은 신문 기사의 제목입니다. 가장 잘 설명한 것을 고르십시오.

1.

전국 대체로 맑아, 큰 일교차 주의

전국의 날씨는 대부분 맑겠지만 주의해야 할 것이 많다.

전국의 날씨는 대부분 맑겠으며 어제와 큰 차이가 있을 것이다.

전국의 날씨는 대부분 맑았다가 흐려지기 때문에 주의해야 한다.

전국의 날씨는 대부분 맑겠지만 아침저녁의 온도 차이가 심할 것이다.

2.

밥값보다 비싼 커피 마시는 한국인들
  1. 한국 사람들은 카피 값이 밥값보다 비싸야ㅁ1 마신다.
  2. 한국 사람들은 커피 값이 밥값보다 비싸지만 마신다.
  3. 한국 사람들은 커피 값과 밥값으로 많은 돈을 사용한다.
  4. 한국 사람들은 카피 값이 밥값에 비해서 비싸다고 생각한다.

Từ vựng mới

대체로Hầu như
일교차Chênh lệch nhiệt độ đêm ngày
밥값Tiền cơm

Đáp án

CÂU 1                                          D. 전국의 날씨는 대부분 맑겠지만 아침저녁의 온도 차이가 심할 것이다.
CÂU 2B. 한국 사람들은 커피 값이 밥값보다 비싸지만 마신다.

Xem thêm:

Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 2: Luyện nghe tiếng Hàn

Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 3: Đọc hiểu tiếng Hàn

BÀI 3: 다음을 읽고 물음에 답하십시오.

현재 사형 제도를 폐지한 나라는 98개국이다. 모든 범죄에 대해 사형제를 없앤 경우다. 예외적인 경우를 제외하고 일반 범죄에 대해서 사형 제도를 폐지한 국가는 7개국이다. 10년 이상 사형 집행이 이루어지지 않아 ‘사실상 사형제 폐지국’으로 분류되는 나라도 35개국이다. 140개국이 (  ).

반면 사형제가 여전히 유지되는 국가도 58개국에 달한다. 북한과 대부분의 중동 국가들은 사형제를 유지하고 있다. 미국의 경우 주마다 다르다. 18개 주가 사형제를 폐지했고, 32개 주가 유지하고 있다.

지난해에는 전 세계적으로 22개 국가에서 사형 집행이 아뤄졌으나 전년보다 22%감소한 수치다. 앞으로는 인권 문제와 관련하여 국제적으로 사형제가 점차 사라질 것으로 보인다.

1. 필자가 이 글을 쓴 목적을 고르십시오.

A. 사형제의 국제적 현황을 알리기 위해

B. 사형제 집행의 잔인함에 대해 알리기 위해

C. 사형제 폐지국이 감소되고 있음을 알리기 위해

D. 범죄율에 따른 사형제 존폐가 다름을 알리기 위해

2. (   )에 들어갈 내용으로 알맞은 것을 고르십시오.

A. 실제 사형을 집행하고 있다.

B. 사형 제도를 폐지하려고 한다.

C. 사실상 사형 제도가 폐지된 셈이다.

D. 사형제의 현황을 파악할 수 없는 셈이다.

3. 밑줄 친 부분에 나타난 필자의 태도로 알맞은 것을 고르십시오.

A. 사형제가 폐지될 것에 대해서 전망하고 있다.

B. 사형이 집행되고 있는 국가들에 대해 비판하고 있다.

C. 사형제를 앞으로도 유지할 필요가 있음을 인정하고 있다.

D, 사형집행의 정확한 수치 파악이 필요함을 설명하고 있다.

Từ vựng mới

사형Hình phạt tử hình
집행Thi hành
선고Tuyên án
집계Thống kê
폐지하다Xóa bỏ
유지하다Duy trì
건수Số vụ
인권Nhân quyền

Đáp án

CÂU 1                                         A. 사형제의 국제적 현황을 알리기 위해
CÂU 2C. 사실상 사형 제도가 폐지된 셈이다.
CÂU 3A. 사형제가 폐지될 것에 대해서 전망하고 있다.

BÀI 4: 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오.

라면천국은 라면을 좋아하는 사람들이 모여 만든 동호회이디. 이들은 온라인뿐만 아니라 오프라인에서도 여러 활동을 한다. 동호회 회원들끼리 모여 전국의 유명한 라면집을 찾아다니면서 직접 먹어보고 맛을 평가한다. 그리고 맛있는 집은 인터넷 사이트에 올려 소개한다. 이들이 낸 책에도 이렇게 찾아낸 전국의 맛있는 라면집이 소개되어 있다. 이들은 또한 라면 시식회와 라면 요리대회에도 빠지지 않고 다니면서 새로운 맛과 요리법에 요리법에 대한 서로의 생각을 나눈다.

A. 라면천국은 컴퓨터를 통해서만 활동한다.

B. 라면천국은 동호회 회원들을 서로 만나지 않는다.

C. 라면천국은 책을 통해서 맛있는 라면집을 소개한다.

D. 라면천국은 라면 시식회나 요리대회에 가끔 참여한다.

Từ vựng mới

동호회Hội chung sở thích
오프라인Offline
온라인Online
사이트Trang chủ

Đáp án

C. 라면천국은 책을 통해서 맛있는 라면집을 소개한다.

BÀI 5: 다음을 읽고(   )에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

언어를 사용하는 능력은 손가락과 밀접한 관련성이 있다. 손가락을 움직이는 동작은 단순한 행동에 불과한 것이 아니라 어휘 기억 장치의 문을 여는 열쇠와 같은 역할을 한다. 그러므로 손가락이 불편한 사람들은 평소보다 필요한 단어를 떠올리는 시간이 길어진다. 말을 잘하기 위해서 (   )조언하는 것도 이런 이유 때문이다.

A. 손동작을 많이 사용하라고

B. 손가락을 먼저 생각하려고

C. 필요한 단어를 잘 선택하라고

D. 어휘의 의미를 잘 기억하라고

Từ vựng mới

밀접한 관련성Mối quan hệ chặt chẽ
움직이는 동작Động tác cử động
단순한 행동Hành động đơn giản
에 불과하다Chỉ là…
기억 장치 => 어휘 기억 장치Bộ nhớ => bộ nhớ từ vựng
단어를 떠올리다Nhớ ra từ vựng

Đáp án

A. 손동작을 많이 사용하라고

* Bài viết được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn Online Miễn Phí

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng.

error: Content is protected !!