Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 3: Đọc hiểu tiếng Hàn

Nếu bạn đang phân vân liệu mình có nên học Tiếng Hàn Cao Cấp hay không? Câu trả lời là “có” nếu bạn đang muốn:

• Giao tiếp với phát âm, ngữ điệu, ngữ pháp, câu từ… như người bản xứ.

• Thăng tiến trong môi trường sử dụng tiếng Hàn chuyên nghiệp.

• Nâng cao đẳng cấp cá nhân với những bài thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Hàn một cách chuyên nghiệp.

• Trở thành một phiên dịch viên tiếng Hàn ở nhiều lĩnh vực.

• Hành nghề “gõ đầu trẻ” với bộ môn tiếng Hàn.

• Săn được học bổng du học Hàn Quốc để tiết kiệm chi phí.

Sau đây hãy cùng Học Tiếng Hàn 24h chinh phục trọn vẹn những mục tiêu trên qua bài 3 của bộ Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 3: Đọc hiểu tiếng Hàn nhé:

NỘI DUNG

BÀI 1: 다음을 읽고 물음에 답하십시오.

나는 필요 없게 된 물건도 버리지 못하고 모아 두는 습관이 있다. 그러다 보다 나도 모르게 온 집안이 크고 작은 상자들로 가득 차게 되었다. 그런데 한 달 뒤면 나는 이사를 해야 한다. 그래서 며칠을 고민한 끝에 상자 속의 물건들을 모두 버리지 못한 이유는 언젠가 그 물건이 다시 필요할지도 모른다는 불안감 때문이었을 것이다. 아니면 거기에 담긴 특별한 추억 때문에 그것을 버리려고 할 때마다 마음이 흔들렸는지도 모른다. 그러나, 이제는 버릴 것은 확실히 버리고 그 자리에 채워 넣을 새로운 것을 찾는 대더 많은 노력을 기울여야겠다는 생각이 든다.

1. 밑줄 친 부분에 나타난 기분으로 알맞은 것을 고르십시오.

A. 추억이 자꾸 떠오를까 봐 괴롭다.

B. 특별한 추억이 별로 없어서 아쉽다.

C. 추억도 함께 사라질까 봐 걱정이 된다.

D. 어떤 추억이 있는지 생각나지 않아 답답하다.

2. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오.

A. 너는 여러 가지 장자를 모으는 습관이 있다.

B. 상자들을 둘 곳이 부족해서 이사를 하게 되었다.

C. 상자 속의 물건들은 다 나중에 다시 사용할 것이다.

D. 이제부터 필요 없게 된 물건들은 그냥 버리려고 한다.

Từ vựng mới

모아두다Gom, tích lũy, bảo quản
그러다 보니Cứ như thế mãi nên
집안Trong nhà
노력을 기울리다Dồn sức tập trung nỗ lực
확실히Nhất định, nhất quyết

Đáp án

CÂU 1                                           C. 추억도 함께 사라질까 봐 걱정이 된다.
CÂU 2D. 이제부터 필요 없게 된 물건들은 그냥 버리려고 한다.

BÀI 2: 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

음악 감상을 통해 뇌의 통증을 관리해 주는 치료가 있다. 이 음악치료는 초기에는 마치 약국에서 약을 사는 것처럼 특정 음악이 사용되었다. 예를 들어 두통에는 이 음악, 공부할 때는 저 음악 등을 듣게 하였다. (   )이러한 음악 처방은 일반적인 것이 아니기에 특정 음악으로 모든 사람에게 똑같은 효과를 가져올 수 없었다. 따라서 이후에 개인적 차이를 고려해서 음악을 추천함으로써 치료의 효과가 높아졌다.

1. (   )에 들어갈 알맞은 것을 고르십시오.

A. 하지만

B. 어쩌면

C. 그리고

D. 그러면

2. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오.

A. 음악 감상으로 뇌의 모든 통증을 치료할 수 있었다.

B. 특정 음악을 감상함으로 동일한 치료 효과를 보았다.

C. 음악치료의 초기에는 치료 음악을 약국에서 구입 했다.

D. 음악치료의 초기에는 개인적인 특성을 고려하지 않았다.

Từ vựng mới

통증Cơn đau
처방Kê đơn
치료Trị liệu
고려하다Cân nhắc
특정Nhất định

Đáp án

CÂU 1                                           하지만
CÂU 2음악치료의 초기에는 개인적인 특성을 고려하지 않았다.

Xem thêm:

Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 2: Đọc hiểu tiếng Hàn

Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 3: Đọc hiểu tiếng Hàn

BÀI 3: 다음 신문 기사의 제목을 가장 잘 설명한 것을 고르십시오.

1.

관광버스 추락, 안전벨트로 승객 전원 목숨 건져

A. 관광버스가 추락했지만 승객들이 안전벨트 덕분에 모두 살았다.

B. 관광버스 추락 사고 이후 안전벨트를 하는 승객이 더 많아졌다.

C. 관광버스가 추락하자 일부 승객이 안전벨트를 풀고 탈출하였다.

D. 관광버스가 추락하면서 안전벨트를 한 일부 승객이 크게 다쳤다.

2.

침묵 깬 김민수 의원, 대통령 선거 출마설 부인

A. 김 의원이 대통령 선거에 나가느냐는 질문에 계속 답하지 않고 있다.

B. 김 의원이 마음을 바꾸어 대통령 선거에 나가겠다고 최종 발표하였다.

C. 김 의원이 대통령 선거에 나간다고 선언하자 사람들이 열렬히 환영했다.

D. 김 의원이 대통령 선거에 나간다는 것이 사실이 아니라고 입장을 밝혔다.

Từ vựng mới

관광버스 Xe buýt du lịch
추락하다Tụt xuống
안전벨트Dây an toàn
목숨 Mạng sống
탈출하다Thoát khỏi, đào tẩu
침묵하다Im lặng
대통령Tổng thống
선언하다Công bố

Đáp án

CÂU 1                                                 관광버스가 추락했지만 승객들이 안전벨트 덕분에 모두 살았다.
CÂU 2김 의원이 대통령 선거에 나간다는 것이 사실이 아니라고 입장을 밝혔다.

BÀI 4: 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오.

퓨전이란 라틴어에서 온 말로 ‘녹아서 서로 섞이는 현상’을 말한다. 현대 사회에서 퓨전은 서로 다른 장르의 요소들이 만나 서로 다른 문화를 만들어 내는 것을 말한다. 퓨전의 대표적인 예로는 퓨전 음식이 있는데, 퓨전 음식이란 말 그대로 동서양의 조리법 중 좋아하는 맛이나 장점만을 합하여 새로운 맛으로 만들어낸 음식을 말한다. 기름진 음식이 대부분인 서양 요리와 채소를 많이 사용하는 동양 요리가 만난 것도 퓨전 음식의 한 예라고 볼 수 있다.

A. 퓨전은 음식문화 에서만 사용되는 말이다.

B. 퓨전을 통해 서로 다른 음식의 단점을 보완할 수 있다.

C. 서양 요리는 기름진 음식과 채소로 만들어낸 퓨전음식이다.

D. 퓨전은 여러 가지 분야의 융합을 통해 새로운 문화를 만드는 것이다.

Từ vựng mới

퓨전Fusion
기름지다Nhiều dầu mỡ
장르Thể loại

Đáp án

D. 퓨전은 여러 가지 분야의 융합을 통해 새로운 문화를 만드는 것이다.

BÀI 5: 다음을 순서대로 맞게 배열한 것을 고르십시오.

(가) 그런데 ‘도넛’은 다른 빵과 달리 중간에 구멍이 뚫려 있다.

(나) ‘도넛’은 밀가루를 반죽하여 모양을 만들고 즉시 기름에 튀긴 빵이다.

(다) ‘도넛’의 중간에 구멍이 뚫려 있는 데에는 이처럼 과학적인 이유가 있다.

(라) 이는 ‘도넛’의 중간에 구멍을 뚫으면 덜 익은 부분 없이 골고루 익힐 수 있기 때문이다.

A. (나) – (가) – (라) – (다)

B. (나) – (라) – (가) – (다)

C. (다) – (가) – (나) – (라)

D. (다) – (나) – (가) – (라)

Từ vựng mới

구멍Lỗ
튀기다Chiên
뚫리다Thủng
익다Chín

Đáp án

A. (나) – (가) – (라) – (다)

* Bài viết được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn Online Miễn Phí

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng.

error: Content is protected !!