Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 1: Đọc hiểu tiếng Hàn

Nếu bạn đang phân vân liệu mình có nên học Tiếng Hàn Cao Cấp hay không? Câu trả lời là “có” nếu bạn đang muốn:

• Giao tiếp với phát âm, ngữ điệu, ngữ pháp, câu từ… như người bản xứ.

• Thăng tiến trong môi trường sử dụng tiếng Hàn chuyên nghiệp.

• Nâng cao đẳng cấp cá nhân với những bài thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Hàn một cách chuyên nghiệp.

• Trở thành một phiên dịch viên tiếng Hàn ở nhiều lĩnh vực.

• Hành nghề “gõ đầu trẻ” với bộ môn tiếng Hàn.

• Săn được học bổng du học Hàn Quốc để tiết kiệm chi phí.

Sau đây hãy cùng Học Tiếng Hàn 24h chinh phục trọn vẹn những mục tiêu trên qua bài 1 của bộ Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 1: Đọc hiểu tiếng Hàn nhé:

BÀI 1: 다음 글의 주제로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

메모란 사전적인 의미로 잊지 않도록 요점을 간략히 적어두는  일, 또는 그렇게 적은 글을 의미한다. 인간의 기억력은 그리 길지 못하기 때문에 인간은 메모를 해야 한다. 메모의 중요성을 실험한 결과 인간의 두뇌가 한번에 처리할 수 있는 정보량은 약 일곱 자리 수에 불과하다고 한다. 또한 인간의 두뇌의 기억 장치에 새로운 정보를 저장하는 것은 몇초밖에 걸리지 않는다. 이것은 새로운 정보를 처리하고 이미 저장된 정보를 불러오는 능력이 매우 제한되어 있다는 것이다. 이 문제점을 해결하기 위해 가장 좋은 방법은 바로 보고 들은 것이나 불현듯 떠오른 생각들을 잊지 않기 위해 기록하거나 간단한 그림 등으로 메모하는 것이다.

A. 메모하는 습관을 들여야 한다.

B. 메모로 기억력을 향상시켜야 한다.

C. 메모를 잘 하기 위해서 그림을 배워야 한다.

D. 두뇌에 새로운 정보를 빨리 저장하는 연습을 해야 한다.

Từ vựng mới:

요점Điểm quan trọng, điểm chính
긴략히Ngắn gọn
처리하다Xử lý
불현듯Đột nhiên

Đáp án:

A. 메모하는 습관을 들여야 한다.

BÀI 2: 다음을 읽고 물음에 답하십시오.

인간은 지리적 동물이다. 인간은 태어나면서부터 일정한 공간을 차지하고 또 공간을 가로지르면서 성장한다. 따라서 공간에 대한 이해는 곧 인간을 이해하는 중요한 열쇠가 된다. 그런데 인간이 사는 지표 공간은 물리적으로 넓은 데다가 생각보다 복잡하고 다양하다. 공간은 다양한 지형과 기후 환경을 갖고 있을 뿐만 아니라 오랫동안 많은 사람이 함께 살면서 공간을 소비하고 생산하기 때문이다. 지리학자들은 이렇게 얽하고설킨 공간을 체계적으로 분석하고 명료하게 해석하기 위해 수없이 많은 답사를 해 왔고 끊임없이 논리적 추론을 시도했다. 그 결과 ‘지리 개념’이 하나씩 탄생하게 되었고 덕분에 우리는 좀 더 쉽게 지표 공간을 이해하고 다가갈 수 있게 되었다. 

환경보호, 자연재해, 입지선정, 다문화 사회, 자원전쟁, 국토 개발, 지역 격차, 문화적 갈등 등 오늘날 공간을 둘러싸고 일어나는 수많은 쟁점은 지리 개념을 이해함으로써 문제의 근원에 접근하고 그 (    )를 찾을 수 있다. 이렇듯지리 개념은 지리 지식의 출발점이자 지리적 사고의 토대인 것이다.

1. 이 글의 주제로 알맞은 것을 고르십시오.

A. 지리학자들의 연구에 대한 지원이 필요하다.

B. 지리를 이해함으로써 인간을 이해할 수 있다.

C. 사회적인 갈등을 지리 학습으로 해결해야 한다.

D. 인간은 일정한 공간을 차지하려고 노력해야 한다.

2. (   )에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

A. 갈등의 유형

B. 사건의 속내

C. 일의 우선순위

D. 해결의 실마리

Từ vựng mới

차지하다Chiếm
지표Chỉ số
명료하다Minh bạch
토대Cơ sở
기로지르다Băng qua
얽히고설키다Chằng chịt
입지선정Chọn địa thế

Đáp án

CÂU 1                                        B. 지리를 이해함으로써 인간을 이해할 수 있다.
CÂU 2D. 해결의 실마리

Xem thêm:

Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 1: Luyện nghe tiếng Hàn

Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 2: Luyện nghe tiếng Hàn

BÀI 3: 다음을 읽고 물음에 답하십시오.

대한민국의 출산율은 국가적 재앙이 될 정도로 떨어졌다. 최근 합계 출산율이 1.19명으로 내려갔고 앞으로 1.0명 이하가 될 것이라는 예상이 나오고 있다. 만약 이렇게 된다면 300년 후엔 지구상에서 한국인이 완전히 사라지게 된다.

저출산, 고령화 때문에 가장 먼저 나타나는 부작용은 젊고 힘 있는 노동력이 부족해지고 노동력의 질이 떨어진다는 것이다. 노동력의 부족과 질저하는 제조업 중심의 산업 구조를 가지고 있는 한국에 상당히 좋지 않은 영향을 줄 수 있다. 우리 경제의 생산성에 직접적인 영향을 끼쳐 경제 성장을 저해할 수 있기 때문이다.

저출산, 고령화는 정부의 사회적 비용을 늘리고 젊은 세대가 세금을 더 많이 내도록 만든다. 많은 노인들을 젊은 세대가 부양해야 하기 때문이다.

경제 발전 저해도 (    )이다. 우리 사회는 최근 세계의 경제 위기를 경험하면서 국내 경제 발전의 중요성을 다시 느끼고 있는데 저출산, 고령화는 왕성한 소비력과 투자 의욕이 있는 젊은 세대를 위축시켜 국내 경제 시장에 침체를 불러올 가능성이 있다. 

1. 필자가 이 글을 쓴 목적을 고르십시오.

A. 경제가 발전하는 이유를 알리기 위해서

B. 노동력의 질이 저하된 원인을 알리기 위해서

C. 저출산, 고령화 문제의 심각성을 알리기 위해서

D. 젊은이들이 더 많이 일해야 할 필요성을 알리기 위해서

2. (   )에 들어갈 내용으로 알맞은 것을 고르십시오.

A. 노동력 저하와 관련된 문제

B. 과거에 남겨 놓아야 할 문제

C. 젊은 세대가 안고 있는 문제

D. 가볍게 넘어갈 수 없는 문제

3. 밑줄 친 부분에 나타난 필자의 태도로 알맞은 것을 고르십시오.

A. 젊은 사람들에게 소비를 권장하고 있다.

B. 저출산, 고령화 문제에 대해 경계하고 있다.

C. 경제 위기를 극복하기 위해 노력할 것을 설득하고 있다.

D. 고령화로 인한 젊은이들의 경제력 저하를 우려하고 있다.

Từ vựng mới

재앙Tai họa báo động
완전히Hoàn toàn
저하Suy giảm
부양하다Gánh vác
위축시키다Kìm hãm
출산율Tỷ lệ sinh sản
부작용Tác dụng phụ
저해하다Ngăn cản
소비력Khả năng tiêu thụ
침체Đình trệ

Đáp án

CÂU 1                                             C. 저출산, 고령화 문제의 심각성을 알리기 위해서
CÂU 2D. 가볍게 넘어갈 수 없는 문제
CÂU 3B. 저출산, 고령화 문제에 대해 경계하고 있다.

BÀI 4: 다음은 신문 기사의 제목입니다. 가장 잘 설명한 것을 고르십시오.

1.

고온다습 여름 날씨, ‘피부는 괴로워’

A. 여름은 피부를 관리하기에 가장 좋은 계절이다.

B. 여름에는 공기에 습기가 많아서 피부과에 가야 한다.

C. 여름에는 온도가 높기 때문에 피부를 잘 관리해야 한다.

D. 여름에는 온도와 습도가 높아서 피부에 문제가 생기기 쉽다.

2.

규모 7.5의 지진 발생, 인명 피해 없는 듯

A. 큰 지진이 발생할수록 다치는 사람들이 많아질 것이다.

B. 규모가 큰 지진이 발생했으나 다친 사람은 없는 것 같다.

C. 지진의 규모에 따라서 인명 피해의 수가 낮아질 수 있다.

D. 큰 규모의 지진이 발생해도 사람이 다치는 경우는 드물다.

Từ vựng mới

고온다습Nóng và ẩm
과롭다Bị hành hạ
규모Quy mô
피해Thiệt hại
발생Phát sinh

Đáp án

CÂU 1                                             D. 여름에는 온도와 습도가 높아서 피부에 문제가 생기기 쉽다.
CÂU 2B. 규모가 큰 지진이 발생했으나 다친 사람은 없는 것 같다.

BÀI 5: 다음을 순서대로 맞게 배열한 것을 고르십시오.

(가) 그러나, 불법 주차된 차 때문에 늦는 경우가 많다.

(나) 불이 났을 때 소방차는 최대한 빨리 도착해야 한다.

(다) 소방차의 도착이 늦어질수록 피해가 점점 커지기 때문이다.

(라) 따라서 주차할 때는 소방차가 지나갈 수 있는 공간을 두고 차를 세워야 한다.

A. (나) – (다) – (가) – (라)

B. (나) – (라) – (다) – (가)

C. (다) – (나) – (가) – (라)

D. (다) – (라) – (가) – (나)

Từ vựng mới

불법 주차되다                               Đậu xe trái phép, đậu xe sai quy định
늦다Muộn
불이 나다Cháy, xảy ra hỏa hoạn
소방차Xe cứu hỏa
피해가 점점 커지다Thiệt hại càng lớn
공간을 두다Để lại chỗ, để lại không gian
차를 세우다Đỗ xe

Đáp án

A. (나) – (다) – (가) – (라)

* Bài viết được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn Online Miễn Phí

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng.

error: Content is protected !!