Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 16

Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 16: Tối mai bạn có bận không? Trong bài này các bạn sẽ học câu hỏi về tối hôm trước bạn có bận không và học một số câu hỏi thông dụng.

Bài 16 : Tối mai bạn có bận không? 초급 일- 16과 : 내일 저녁에 바쁘세요?

I. Hội thoại (회화) :

A : 내일 저녁에 바쁘세요? Tối mai bạn có bận không?

B : 아니요. 바쁘지 않아요. Không, tôi không bận

A : 우리 집에 오셔서 저녁 식사를 함께 할까요? Đến nhà tôi dùng cơm tối nhé?

B : 네, 좋습니다. 몇시에 갈까요? Vâng, được ạ. Mấy giờ đi ?

A : 저녁 일꼽 시쯤에 오세요. Hãy đến khoảng 7 giờ tối

B : 그러지요. 고맙습니다. Như thế nhé. Cảm ơn bạn

II. Từ vựng (어휘) :

내일 : ngày mai                                          저녁 : buổi tối

바쁘다 : bận rộn                                         집 : nhà

~쯤 : chừng, khoảng                                   고맙다 : cám ơn

일어나다 : Thức dậy                                  자다 : Ngủ

밤 : đêm                                                     점심 : buổi trưa

식사하다 : ăn cơm                                    함께:  cùng với ~

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!