Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 17

Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 17: Gia đình bạn có mấy người? Trong bài này các bạn sẽ học câu hỏi về những người thân trong gia đình bạn và học một số câu hỏi thông dụng.

Bài 17 : Gia đình bạn có mấy người ? 초급 일- 17과 : 가족이 몇 명이세요?

I. Hội thoại (회화) :

A : 가족이 몇 명이세요? Gia đình bạn có mấy người ?

B : 우리 가족은 모두 넷이에요. Gia đình tôi có tất cả là 4

B : 아버지와 어머니가 계시고, 형이 하나 있습니다.

Có bố và mẹ, 1 anh trai

A : 형이 무엇을 하세요? Anh trai làm gì?

B : 형은 회사에 다녀요. Anh trai làm ở công ty

A : 철수 씨는 대학생이지요? 어느 대학에 다니세요?

Chulsoo là sinh viên phải không? Bạn học trường nào vậy

B : 서울 대학교에 다녀요. Tôi học ở trường đại học Seoul

II. Từ vựng (단어) :

가족 : gia đình                                             어머니: mẹ

명,  분 : người (đơn vị đếm)                        형 : anh (em trai gọi anh trai)

아버지 : cha, ba, bố                                     하나 : 1

넷 : 4                                                            회사 : công ty

다니다 : thường đi lại, đi đi về về               대학생: sinh viên

어느  : ~ nào                                                둘 : 2

셋 : 3                                                            동생: em

사진: tấm hình                                             화사원: nhân viên công ty

부모: bố mẹ                                                 은행: ngân hàng

누나 : chị

III.  Ngữ pháp (문법) :

1. N 이에요/예요 :  S là N

가족이 몇 명이에요 ? => Gia đình có mấy người ?

모두 넷이에요 => Tất cả là 4

지금 열한시예요 ? => Bây giờ là 11 giờ phải không ?

아니오, 열 시반 이에요 => Không, là 10 giờ rưỡi

저분이 누구세요 ? => Vị (người) đó là ai ạ ?

** N이/가 아니에요 : S không phải là N

– 여기는 2층이 아니에요, 3층이에요  => Đây không phải là tầng 2, đây là tầng 3.

– 지금 9 시에요 ?  => Bây giờ là 9 giờ phải không ?

아니에요. 9시 아니에요. 10시예요  => Không phải. Không phải 9 giờ, 10 giờ.

2. N 이/ 명이다 :

-학생이 몇명입니까 ?  => Học sinh là mấy người ? (có mấy học sinh ?)

열 명이에요  => là 10 người (có 10 người)

-친구가 몇명이에요 ?  => Bạn bè là mấy người ? ( Có mấy người bạn ?)

셋이에요  => là 3 (có 3 bạn)

-동생이 몇명이에요 ?  => Em là mấy người ? (có mấy em ?)

둘이에요  => là 2 (có 2 em)

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!