Tiếng Hàn Nhập Môn – Bài 8: Cấu trúc câu chính trong tiếng Hàn Quốc

Tiếng Hàn Nhập Môn – Bài 8: Cấu trúc câu chính trong tiếng Hàn Quốc

1. Chủ ngữ 가/이(는/은 ) + vị ngữ

Ví dụ:

– 내 애인이 예쁩니다.
Người yêu tôi đẹp.

– 날씨가 좋습니다.
Thời tiết đẹp.

2. Chủ Ngữ+가/이(는/은 )+tân ngữ + 를/을 + động từ

Dùng 가, 는 khi từ làm chủ ngữ không có patchim
Dùng 은, 이 khi từ làm chủ ngữ có patchim
Dùng  khi từ làm tân ngữ không có patchim
Dùng  khi từ làm tân ngữ có patchim


Ví dụ:

– 저는 친구를 만납니다.
Tôi gặp bạn.

– 그는 장미꽃을 좋아합니다.
Nó thích hoa hồng.

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!