Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 9: Luyện nghe tiếng Hàn

Học tiếng Hàn cao cấp khó hơn rất nhiêu so với học tiếng Hàn sơ cấp và học tiếng Hàn Trung cấp. Tuy nhiên, nếu bạn đã có sẵn nền tảng tiếng Hàn, thì bạn có thể tự học lên cao cấp. Sau đây hãy cùng Học Tiếng Hàn 24h học qua bài 9 của bộ Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 9: Luyện nghe tiếng Hàn để định hướng việc học cũng như hỗ trợ các bạn trong việc thi Topik nhé:

Câu 1: Tiếp theo là đối thoại.Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

이 담화 앞의 내용으로 알맞은 것을 고르십시오.

A. 예술 감독에 도전했으나 매번 떨어졌다.

B. 예술 감독을 꿈꾸며 무대 연출을 전공했다.

C. 다른 곳에서 예술 감독을 하다가 포기했다.

D. 개인적인 활동 때문에 예술 감독직을 거절했다.

Câu 2: Tiếp theo là đối thoại.Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

A. 여자는 예술가 활동을 그만둔 상태이다.

B. 여자는 행정적 경험을 살려 일을 하고 있다.

C. 여자는 자신이 처음으로 맡은 업무를 끝냈다.

D. 여자는 전용 극장 설립이 불가능하다고 생각한다.

Câu 3: Tiếp theo là bài thuyết trình.Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

A. 경제 정책 방향은 문화 가치에 영향을 미친다.

B. 기업의 운영 방향은 1인당 국민 소득과 관계가 있다.

C. 경제가 발전하기 위해서는 경제 구조가 큰 도움이 된다.

D. 근면과 교육은 경제가 발전하는 데에 유리하게 작용한다.

Xem thêm:

Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 9: Đọc hiểu tiếng Hàn

Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 10: Luyện nghe tiếng Hàn

Câu 4: Tiếp theo là bài thuyết trình.Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

남자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오.

A. 경제 발전에는 자본 축적이 전제되어야 한다.

B. 경제 정책은 경제 발전과 밀접한 관계가 있다.

C. 경제 발전에는 문화 가치가 중요한 역할을 한다.

D. 유사한 정책 방향에도 다른 결과가 나올 수 있다.

Câu 5: Đây là bộ phim tài liệu. Hãy lắng nghe cẩn thận và trả lời câu hỏi.

비무장지대가 생태계를 회복할 수 있었던 이유로 맞는 것을 고르십시오.

A. 장기간 사람들의 발길이 닿지 않았기 때문에

B. 동식물의 복원을 위한 환경부의 노력 때문에

C. 전 세계인들의 관심의 대상이 되었기 때문에

D. 평화를 원하는 사람들이 공원을 만들기 때문에

Đáp án : 

Câu 1 : D

Câu 2 : A

Câu 3 : D

Câu 4 : C

Câu 5 : A

* Bài viết được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn Online Miễn Phí

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng.

error: Content is protected !!