Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 10: Luyện nghe tiếng Hàn

Học tiếng Hàn cao cấp xong, bạn có thể làm được rất nhiều công việc khác nhau như biên, phiên dịch; giảng dạy ngoại ngữ, chuyên viên hành chính hoặc nhân sự; thư kí,… với mức thu nhập rất cao. Tuy nhiên, để bạn học tiếng Hàn giỏi, nhất là nó ở trình độ cao cấp lại không hề đơn giản. Sau đây hãy cùng Học Tiếng Hàn 24h học tiếp bài 10 của bộ Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 10: Luyện nghe tiếng Hàn để có thể chinh phục những công việc đặt giá và phù hợp nhất nhé.

CÂU 1: Nghe đoạn hội thoại và chọn nội dung phù hợp.

A. 바로 새 제품으로 교환을 해 주신다고요?

B. 그럼 당장 수리가 안 된다는 말씀이신가요?

C. 그래서 부품을 교체했는데도 또 고장이 났군요.

D. 그러면 본사에서도 별다른 방법이 없다는 거네요.

CÂU 2: Nghe đoạn hội thoại và chọn nội dung phù hợp.

A. 그러니까 열심히 준비를 했더라면 좋았잖아.

B. 그렇다면 처음부터 출전할 생각을 하지 말았어야지.

C. 출전하기도 전에 미리 포기해 버리는 건 너답지 않아.

D. 다 그런 과정을 거치면서 성장하는 거니까 실망하지 마.

CÂU 3: Nghe đoạn hội thoại và chọn nội dung phù hợp.

A. 결국 가수와 관객의 호흡이 무엇보다 중요한 거군요.

B. 그래서 가수의 실력이 뒷받침되지 않으면 안 되나 봐요.

C. 역시 자신의 일에 최선을 다하는 자세가 필요한 것 같아요.

D. 그동안 흘린 땀과 열정이 오늘의 가수 김정운을 만든 거네요.

Xem thêm:

Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 10: Đọc hiểu tiếng Hàn

Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 9: Luyện nghe tiếng Hàn

CÂU 4: Nghe đoạn hội thoại và chọn nội dung phù hợp.

A. 사인회를 진행하는 게 여간 힘든 게 아니네요.

B. 작가 사인회를 하니까 확실히 판매량이 늘어나네요.

C. 유명 작가의 책이다 보니 독자들이 꾸준히 찾는군요.

D. 독자들의 반응을 끌어올리기에 지금이 딱 좋을 것 같은데요.

CÂU 5: Nghe đoạn hội thoại và chọn nội dung phù hợp.

A. 체지방 측정기의 원리

B. 체지방 측정기의 종류

C. 체지방 측정기의 정확성 

D. 체지방 측정기의 사용법

Đáp án:

CÂU 1B
CÂU 2D
CÂU 3A
CÂU 4D
CÂU 5A

* Bài viết được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn Online Miễn Phí

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng.

error: Content is protected !!