Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 11: Luyện nghe tiếng Hàn

Học tiếng Hàn cao cấp xong, bạn có thể làm được rất nhiều công việc khác nhau như biên, phiên dịch; giảng dạy ngoại ngữ, chuyên viên hành chính hoặc nhân sự; thư kí,… với mức thu nhập rất cao. Tuy nhiên, để bạn học tiếng Hàn giỏi, nhất là nó ở trình độ cao cấp lại không hề đơn giản. Sau đây hãy cùng Học Tiếng Hàn 24h học tiếp bài 11 của bộ Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 11: Luyện nghe tiếng Hàn để có thể chinh phục những công việc đặt giá và phù hợp nhất nhé.

CÂU 1: Chọn câu đúng cho nội dung sau.

A. 효율적으로 업무를 처리하는 방법

B. 업무 형태에 따른 책상 정리 방식

C. 사고방식이 회사 업무에 미치는 영향

D. 책상 정리 상태와 업무 효율성의 관계

CÂU 2:  Chọn câu đúng cho nội dung sau.

A. 태양의 현재 나이와 수명

B. 태양을 구성하고 있는 성분

C. 태양이 갈수록 붉어지는 이유

D. 태양이 스스로 빛을 내는 방법

CÂU 3: Nghe nội dung sau và chọn câu giống với nội dung đã nghe.

A. 최근 들어 오동나무가 가구의 재료로 주목을 받고 있다.

B. 오동나무로 만든 가구는 단단해서 오래 사용할 수 있다.

C. 오동나무는 열에는 약하지만 가볍고 쉽게 뒤틀리지 않는다.

D. 오동나무로 만든 가구는 습도가 높은 곳에서도 잘 견딘다.

Xem thêm:

Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 10: Đọc hiểu tiếng Hàn

Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 11: Đọc hiểu tiếng Hàn

CÂU 4: Nghe nội dung sau và chọn câu giống với nội dung đã nghe.

A. 이 증상이 악화되더라도 걷는 데는 큰 지장이 없다.

B. 발톱 주위의 통증이 시작되면 증상이 심해진 것이다.

C. 발톱을 잘못 깎는 작은 습관이 이 증상을 만들 수 있다.

D. 이 증상은 발병 초기부터 발톱 주위가 곪고 진물이 난다.

CÂU 5: Nghe nội dung sau và chọn câu giống với nội dung đã nghe. 

A. 학교 폭력 피해자의 치료에 애완동물을 활용하고 있다.

B. 많은 의료 기관이 동물 매개 치료 도입을 추진하고 있다.

C. 정부는 동물 매개 치료에 대한 재정 지원을 계속 늘려 왔다.

D. 동물 매개 치료는 정신과적 재활 치료에 주로 이용되고 있다.

Đáp án:

CÂU 1D
CÂU 2C
CÂU 3D
CÂU 4C
CÂU 5D

* Bài viết được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn Online Miễn Phí

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng.

error: Content is protected !!