Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 11: Đọc hiểu tiếng Hàn

Học tiếng Hàn cao cấp xong, bạn có thể làm được rất nhiều công việc khác nhau như biên, phiên dịch; giảng dạy ngoại ngữ, chuyên viên hành chính hoặc nhân sự; thư kí,… với mức thu nhập rất cao. Tuy nhiên, để bạn học tiếng Hàn giỏi, nhất là nó ở trình độ cao cấp lại không hề đơn giản. Sau đây hãy cùng Học Tiếng Hàn 24h học tiếp bài 11 của bộ Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 11: Đọc hiểu tiếng Hàn để có thể chinh phục những công việc đặt giá và phù hợp nhất nhé.

NỘI DUNG

Bài 1 : 다음 글의 주제로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Hãy chọn chủ đề phù hợp nhất với chủ đề sau.

말을 하면서 사용하는 몸짓언어는 의도하지 않아도 상대방에게 어떤 의미를 전달하게 된다. 이야기 도중 내용을 강조하기 위해 손을 치켜드는 것, 이해가 되지 않을 때 미간을 찡그리는 것과 어깨를 으쓱 올리는 행동등은 대화자 간의 의사소통의 흐름을 관리하고 조절해 준다. 몸짓언어를 잘 파악하는 사람은 상대의 마음을 잘 읽을 수 있어 보다 나은 소통자가 될 수 있다.

A. 몸짓언어는 원활한 의사소통을 하는 데 도움이 된다.

B. 하나의 몸짓언어에 담긴 다양한 의미를 알아야 한다.

C. 과도한 몸짓언어는 대화에 오히려 방해가 될 수 있다.

D. 의사소통을 할 때는 몸짓의 의미를 먼저 파악해야 한다.

Đáp án : 

A. 몸짓언어는 원활한 의사소통을 하는 데 도움이 된다.

Bài 2 : 다음 글의 주제로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Hãy chọn chủ đề phù hợp nhất với chủ đề sau.

소리도 하나의 문화이다. 다듬이 소리, 물레방아 소리, 엿장수의 가위 소리등에는 그 시절 사람들의 삶과 이야기가 함께 담겨 있기 때문이다. 그러나 시대가 변하면서 이러한 소리들이 사라져 가고 있어 이를 지킬 수 있는 방안 마련이 필요하다. ‘소리의 명소’, ‘소리가 있는 풍경’ 등과 같은 장소를 지정해옛 생활을 감상하며 소리 문화도 체험하게 하는 것이다. 이런 공간은 우리의 소리 문화를 지키게 해 줄 수 있을 뿐만 아니라 관광 자원으로도 활용될 수 있을 것이다.

A. 소리 문화를 지키기 위한 공간이 만들어져야 한다.

B. 소리가 가진 가치에 대해 재평가가 이루어져야 한다.

C. 각 지역의 사라진 옛 소리를 찾기 위해 노력해야 한다.

D. 소리를 담고 있는 문화에 대한 연구가 선행되어야 한다.

Đáp án : 

A. 소리 문화를 지키기 위한 공간이 만들어져야 한다.

Bài 3 : 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오. Đọc phần sau và chọn câu có nội dung tương tự.

인간을 비롯한 모든 생물은 세포라는 기본 단위로 구성되는데, 이 세포는 매우 작아 눈으로는 식별할 수 없다. 세포가 이렇게 작은 크기로 존재하는 것은 세포의 사멸에 의한 피해가 크지 않도록 하기 위해서이다. 만약 세포가 주먹만큼 크다면 우리 신체는 사고나 질병 등으로 인해 세포 하나가 죽을 경우 주먹만 한 부위의 손실을 입게 된다. 이럴 경우 세포 한두 개를 잃는 것만으로도 생존에 타격을 입을 수 있다.

A. 세포 크기와 세포의 생존은 상관관계가 없다.

B. 질병에 대한 저항력은 세포의 크기가 클수록 강하다.

C. 세포를 한두 개 잃는 것으로도 생명이 위험해질 수 있다.

D. 세포의 크기가 작은 것은 생물의 생존에 유리하기 때문이다.

Đáp án : 

D. 세포의 크기가 작은 것은 생물의 생존에 유리하기 때문이다.

Xem thêm:

Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 11: Luyện nghe tiếng Hàn

Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 12: Đọc hiểu tiếng Hàn

Bài 4 : 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오. Đọc phần sau và chọn câu có nội dung tương tự. 

풍선의 겉은 막혀 있는 것처럼 보이지만 보이지 않을 정도의 작은 구멍이 수도 없이 많다. 공기가 들어간 입구를 막아 두어도 시간이 지나 풍선이 오므라드는 것은 이 구멍으로 공기가 새어 나가 버리기 때문이다. 풍선은 고무로 만들어져 부풀리면 오므라들려고 하는 힘이 작용한다. 이로 인해 풍선 안 공기가 밖으로 밀려 나간다. 풍선의 겉에 나 있는 구멍이 공기 알갱이보다 크므로 공기는 이 구멍을 통해 조금씩 빠져 나가는 것이다.

A. 풍선이 오므라드는 것은 공기의 성질 때문이다.

B. 공기 알갱이의 크기는 풍선 겉에 나 있는 구멍보다 작다.

C. 풍선은 부푼 형태를 유지하고자 하는 특성을 가지고 있다.

D. 풍선 속의 공기는 막아 놓은 입구가 조금씩 열리면서 새어 나간다.

Đáp án : 

B. 공기 알갱이의 크기는 풍선 겉에 나 있는 구멍보다 작다.

Bài 5 : 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오. Đọc phần sau và chọn câu có nội dung tương tự.

동의보감은 조선 시대에 중요하게 활용되던 의서 내용을 통일된 시각에서 통합하고 정리한 책이다. 이번에 이 동의보감이 유네스코의 세계기록유산으로 등재되었다. 한국 문화재로는 훈민정음과 조선왕조실록 등에 이어 일곱 번째로 등재된 것이다. 민간에서 쉽게 구할 수 있는 약의 재료를 바탕으로 처방을 한 점과 질병의 예방을 강조한 점이 가치를 인정받은 것이다. 또한 주변 국가에도 널리 알려져 세계 의학 발전에 기여한 점도 높은 평가를 받았다.

A. 동의보감은 다양한 관점으로 당시의 의학을 정리한 것이다.

B. 동의보감은 유네스코가 인정한 한국 최초의 세계기록유산이다.

C. 동의보감에는 당시 널리 알려지지 않은 희귀한 약재가 소개되어 있다.

D. 동의보감은 질병의 치료뿐만 아니라 예방도 중요하게 다루고 있다.

Đáp án : 

D. 동의보감은 질병의 치료뿐만 아니라 예방도 중요하게 다루고 있다.

* Bài viết được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn Online Miễn Phí

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng.

error: Content is protected !!