Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 5: Luyện nghe tiếng Hàn

Học tiếng Hàn cao cấp khó hơn rất nhiêu so với học tiếng Hàn sơ cấp và học tiếng Hàn Trung cấp. Tuy nhiên, nếu bạn đã có sẵn nền tảng tiếng Hàn, thì bạn có thể tự học lên cao cấp. Sau đây hãy cùng Học Tiếng Hàn 24h học qua bài 5 của bộ Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 5: Luyện nghe tiếng Hàn để định hướng việc học cũng như hỗ trợ các bạn trong việc thi Topik nhé:

Câu 1: Chàng trai đang làm gì?

A. ‘이름 부르기’ 서비스를 제안하고 있다. 

B. ‘이름 부르기’ 서비스의 개선을 요구하고 있다. 

C. ‘이름 부르기’ 서비스의 필요성을 강조하고 있다. 

D. ‘이름 부르기’ 서비스에 대한 반응을 보고하고 있다.

Câu 2: Ý nào đúng với nội dung đã nghe?

A. 이 서비스에 대한 고객들의 반응이 좋지 않다. 

B. 고객들은 자기 이름이 불리는 것을 불편하게 생각한다.

C. 이 서비스 시작 전에는 음료가 준비되면 진동벨로 알렸다.

D. 매장이 복잡할 때는 이름을 부르지 않고 진동벨을 사용한다.

Câu 3:  Suy nghĩ trọng tâm của chàng trai là gì?

A. 어떤 분야든지 만 시간을 투자하면 전문성이 쌓인다.

B. 전문가가 되려면 한계를 극복하려는 노력이 필요하다. 

C. 자신에게 익숙하고 편안한 것에서 벗어나는 것이 좋다. 

D. 무조건 만 시간을 채운다고 해서 성공하는 것은 아니다. 

Xem thêm:

Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 4: Đọc hiểu tiếng Hàn

Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 5: Đọc hiểu tiếng Hàn

Câu 4: Ý nào đúng với nội dung đã nghe

A. 10 년 이내에 만 시간을 채워야 전문가가 될 수 있다. 

B. 음악 분야에서는 1만 시간의 법칙이 적용되지 않는다. 

C. 익숙한 곡을 오렌 기간 연습하면 전문가가 될 수 있다. 

C. 성공할 수 있는 기본 조건은 만 시간을 투자하는 것이다.

Câu 5: Nghe đoạn tư liệu sau và chọn ý đúng với nội dung chính

A. 둠벙은 농사를 위해 물을 채워야 한다. 

B. 둠벙은 인위적으로 빈 상태를 유지한다. 

V. 둠벙은 습지 동식물의 소중한 생활 공간이다. 

D. 둠벙은 논에 물을 공급하기 위해 만든 웅덩이이다.

Đáp án

Câu 1    D

Câu 2    C

Câu 3    B

Câu 4    D

Câu 5    C    

* Bài viết được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn Online Miễn Phí

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng.

error: Content is protected !!