Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 4: Đọc hiểu tiếng Hàn

Nếu bạn đang phân vân liệu mình có nên học Tiếng Hàn Cao Cấp hay không? Câu trả lời là “có” nếu bạn đang muốn:

• Giao tiếp với phát âm, ngữ điệu, ngữ pháp, câu từ… như người bản xứ.

• Thăng tiến trong môi trường sử dụng tiếng Hàn chuyên nghiệp.

• Nâng cao đẳng cấp cá nhân với những bài thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Hàn một cách chuyên nghiệp.

• Trở thành một phiên dịch viên tiếng Hàn ở nhiều lĩnh vực.

• Hành nghề “gõ đầu trẻ” với bộ môn tiếng Hàn.

• Săn được học bổng du học Hàn Quốc để tiết kiệm chi phí.

Sau đây hãy cùng Học Tiếng Hàn 24h chinh phục trọn vẹn những mục tiêu trên qua bài 4 của bộ Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 4: Đọc hiểu tiếng Hàn nhé:

NỘI DUNG

BÀI 1: 다음을 읽고 물음에 답하십시오.

나는 무역 회사에 다니고 있는 직장인이다. 나는 많이 긴장을 하거나 스트레스를 받으면 심한 두통이 찾아오곤 하는 습관이 있다. 가끔 회사에서도 그럴 때가 있는 데 참을 수 없을 만큼 머리가 아픈데도 병원에 가서 진료를 받기가 쉽지 않다. 너 나 할 것 없이 바쁜 시간에 병원에 간다고 하는 게눈치가 보이기 때문이다. 며칠 전에도 두통이 너무 심해서 병원에 다녀오겠다는 이야기를 하려다가 부장님의 말을 듣고 그냥 입이 닫고 버렸다. 부장님은 시계를 한 번 보시더니 “아이구, 오늘은 일이 너무 많아서 커피 한잔 할 시간이 없었네요. 자 우리 잠깐 커피 한 잔씩만 하고 다시 열심히 일합시다. 그래야 퇴근 전에 끝낼 수 있죠.” 앞으로도 직장 생활을 잘하려면 아무래도 두통을 참는 연습을 더 많이 해야 할 것 같다.

1. 밑줄 친 부분에 나타난 기분으로 알맞은 것을 고르십시오.

A. 부장님에게 혼이 날까 봐 두렵다.

B. 부장님이 자꾸 시계를 보는 게 짜증이 난다.

C. 부장님이 내 마음을 알아주지 않아서 서운하다.

D. 부장님이 같이 커피를 한 잔 마시자고 하는 게 부담스럽다.

2. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오.

A. 나는 항상 회사 일 때문에 스트레스를 받는다.

B. 보통 커피를 한 잔 마시고 나면 두통이 사라진다.

C. 업무 중에는 머리가 아파도 제때 병원에 갈 수 없다.

D. 업무 시간에 병원에 다녀오면 동료들보다 늦게 퇴근해야 한다.

Từ vựng mới

눈치다Nhanh mắt
V,A는/은 데도Dù thế nào
너 나 할 것 없이Không ngoại trừ ai
입을 닫아 버리다Không nói được gì
아무래도Bất cứ giá nào
V/A을/를 만큼Tới mức nào đó

Đáp án

CÂU 1                                             A. 부장님에게 혼이 날까 봐 두렵다.
CÂU 2C. 업무 중에는 머리가 아파도 제때 병원에 갈 수 없다.

BÀI 2: 다음을 읽고 (  )에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

김치에는 단맛, 짠맛, 신맛, 감칠맛 등의 다양한 맛이 있다. 그중 단맛, 짠맛, 신맛 등은 익숙한데 감칠맛은 좀 낯설다. 감칠맛은 김치를 한입 베어서 물 때 혀에 착 달라붙는 맛이다. 김치의 감칠맛은 (   )나온다. 감칠맛이 많이 나는 김치는 주로 남쪽 지방에 많은데 생선이나 새우로 만든 젓갈을 많이 써서 진한 감칠맛이 많이난다.

A. 싱겁게 간을 한 국물에서

B. 설탕으로 맛을 낸 양념에서

C. 양념에 넣은 해산물 재료에서

D. 김치에 들어간 다양한 채소에서

Từ vựng mới

감칠맛Vị thơm ngon
베다Cắn
달라붙다Chạm dính
해산물Hải sản
닟설다Lạ lẫm
Nhẹ
작갈Hải sản lên men ướp mặn
양념Gia vị

Đáp án

C. 양념에 넣은 해산물 재료에서

BÀI 3: 다음을 순서대로 맞게 배열한 것을 고르십시오.

(가) 사람이 개를 가장 친한 동물로 여기는 것도 이 때문이다.

(나) 친밀한 사람일수록 하품이 더 잘 전염된다는 것은 널리 알려져있다.

(다) 이는 개도 사람처럼 감정을 교류한다는 것을 의미한다.

(라) 그런데 실험 결과 개와 사람 사이에서도 하품이 전염된다는 것이 밝혀졌다.

A. (가) – (라) – (나) – (다)

B. (가) – (다) – (라) – (나)

C. (나) – (가) – (다) – (라)

D. (나) – (라) – (다) – (가)

Từ vựng mới

친한 동물Động vật thân thiết
로 여기다Coi như, coi là
친밀하다Thân thiết
하품Ngáp
전염되다Lây, nhiễm, truyền nhiễm
널리 알려져 있다                     Được biết đến rộng rãi
감정을 교류하다Trao đổi tình cảm, thể hiện tình cảm
실험 결과Kết quả thí nghiệm
밝혀지다Được làm sáng tỏ

Đáp án

D. (나) – (라) – (다) – (가)

Xem thêm:

Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 4: luyện nghe tiếng Hàn

BÀI 4: 다음을 읽고 물음에 답하십시오.

활쏘기는 쉬워 보이지만 판단력과 인내심이 필요한 운동이다. 활쏘기 에서는 활을 쏘는 순간이 제일 중요하다. (   ) 언제 활을 쏘아야 할지 판단하는 것이 핵심이다. 또한 활을 쏘는 그 순간까지 숨을 멈추고 기다리는 인내심이 요구된다. 그렇기 때문에 판단력이 부족한 사람이나 인내심이 필요한 사람에게 매우 좋은 운동이라고 할 수 있다.

1. (   )에 들어갈 알맞은 것을 고르십시오.

A. 특히

B. 또는

C. 역시

D. 과연

2. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오.

A. 활쏘기로 판단력을 높일 수 있다.

B. 활쏘기의 핵심은 숨을 참는 것이다.

C. 활쏘기로 참을성을 기르기가 어렵다.

D. 활쏘기는 단순한 운동이라 주목을 받았다.

Từ vựng mới

활쏘기                                                                                 Môn bắn cung
판단력Sức phán đoán
인내심이 요구된다Yêu cầu có được tính nhẫn nại
핵심Tâm điểm, điểm chính, điểm quan trọng
숨을 멈추다Nín thở, ngừng thở
언제 활을 쏘아야 할지 판단하는 것이 핵심이다.Việc phán đoán rằng khi nào cần phải bắn cung chính là tâm điểm

Đáp án

CÂU 1                                             A. 특히
CÂU 2A. 활쏘기로 판단력을 높일 수 있다.

BÀI 5: 다음 글에서 <보기>의 문장이 들어가기에 가장 알맞은 곳을 고르십시오.

우리가 잘 알고 있는 것과 같이 화석연료의 양은 정해져 있다. (ㄱ)또한 과도한 화석연료의 사용은 환경 파괴의 주범이 된다. (ㄴ) 그렇다면 우리의 미래는 어떻게 될 것인가? (ㄷ)예전처럼 불을 밝히지 못하고 어둠 속에서 살아야 할까? (ㄹ) 물론 아니다. 우리에게는 무한한 자연이 있기 때문이다.

보기: 언제까지나 사용할 수 있는 것이 아닌 것이다.

1. (ㄱ)

2. (ㄴ)

3. (ㄷ)

4. (ㄹ)

Từ vựng mới

중세Trung đại
보편성Sự phổ biến
부합하다Đáp ứng
역설적이다Hơi ngược đời
경전Bộ kinh

Đáp án

A. (ㄱ)

* Bài viết được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn Online Miễn Phí

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng.

error: Content is protected !!