Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn sơ cấp 2 bài 6

Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn sơ cấp 2 bài 6: Quyển sách đó dường như rất khó. Trong bài này các bạn sẽ học câu nói về quyển sách này rất khó và học một số câu nói thông dụng.

Bài 6 : Quyển sách đó dường như rất khó 초급 이- 6과 : 그 책은 너무 어려운 것 같아요

I. Phát âm (발음):

 못 읽었어요[몬닐거써요]

짧고[짤꼬]

짧은[짤븐]

II. Ngữ pháp (문법):

1.너무 A-아서/어서 못 V: bởi vì quá A… nên không thể V

-오늘은 너무 추워서 산에 못 가겠어요.  Hôm nay lạnh quá nên (sẽ) không thể lên núi

-그 옷은 너무 비싸서 못 샀어요.  Cái áo đó đắt quá nên (đã) không thể mua

**너무 : quá, rất

-제 동생은 영어를 너무 못해요 .  Em tôi nói tiếng Anh không khá

-텔레비전을 너무 많이 봐서 눈이 아파요 .  Xem TV nhiều quá nên đau mắt

2. A-(으)ㄴ 것 같다/ V-는 것 같다 :  hình như, dường như, có vẻ

-영숙 씨의 시계는 참 비싼 것 같아요 . Đồng hồ của Youngsook có vẻ rất đắt

-김 선생님이 바쁘신 것 같아요 . Hình như thầy Kim bận

-지금 밖에는 비가 오는 것 같습니다.  Có lẽ bây giờ bên ngoài đang mưa

** A/V-(으)ㄹ 것 같다 :  hình như, dường như, có vẻ (sự phỏng đoán trong tương lai)

-다음 주에는 일이 많아서 바쁠 갓 같아요. Tuần sau nhiều việc chắc là sẽ bận

-내일은 날씨가 좋을 것 같아요. Ngày mai thời tiết có vẻ tốt

3. A-(으)ㄴ 것  :   tính từ đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ

-어떤 책을 읽겠어요? 쉬운 것을 읽고 싶어요 .  Bạn muốn đọc sách nào ? tôi muốn đọc loại dễ

– 어떤 사과를 드릴까요? 큰 것을 주세요.  Muốn mua táo nào? cho tôi trái lớn

– 나는 복잡반 것이 싫어요 .  Tôi ghét cái phức tạp. 

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!