Tiếng Việt cho người Hàn 제 17 강: 의견

Tiếng Việt cho người Hàn 제 17 강: 의견. 숙어 표현과 문법 không thể 동사 nổi: 도저히 ~할 수 없다 – được: 동사 + được 할 수 있다. không thể ~ được 할수 없다

NỘI DUNG

제 17 강: 의견

학습목표

Được 의 쓰임 익히기의견 추가사상 전환의 표현 익히기

Phòng tiếp dân

Vụ 3 nữ sinh đánh bạn

Thật là không thể tin nổi. Có phải là nữ sinh không vậy? Đó là hành động không thể chấp nhận được. Hơn nữa, đó là một hành vi rất nguy hiểm ảnh hưởng lớn đến những nhân cách đang phát triển của học sinh, tôi mong nhà trường sẽ xử lý nghiêm khắc để sự việc đó không còn tồn tại. Mặt khác các phụ huynh và giáo viên cũng phải quan tâm đến bạo lực học đường, quan tâm đến những biểu hiện của con em mình, học sinh mình nhiều hơn nữa.

Ngay từ bây giờ!!!

어휘

– vụ 사건                                                                                 – nữ sinh 여학생

– đánh 때리다.                                                                        – hành động 행동

– hành vi 행위                                                                         – nguy hiểm 위험한

– nhân cách 인격                                                                     – phát triển 발전, 형성하다.

– xử lý 처리하다.                                                                    – nghiêm khắc 엄격한

– nhà trường 학교                                                                   – tồn tại 존재하다

– phụ huynh 학부형                                                                – giáo viên 교사

– quan tâm 관심을 갖다                                                         – bạo lực 폭력

– biểu hiện 상징, 표시 징후                                                   – ngay 곧바로

– học đường 학교

숙어 표현과 문법

không thể 동사 nổi: 도저히 ~할 수 없다                              – được: 동사 + được 할 수 있다.

không thể ~ được 할수 없다.                                                 – có thể ~ được 할 수 있다.

vậy?: 의문문 끝에 위치 정확한 대답을 요구함                 

 * 의견을 추가할 때

– Hơn nữa 그에 더하여                                                          – Mặt khác 또다른 부면으로

– Ngay từ bây giờ: 지금 당장                                                 – đang: 현재 진행형

 

  1. 반찬이 많아서 도저히 다 먹을 수가 없어.
  2. 저는 영어와 불어를 할 수 있어요
  3. 이 망고는 1 킬로에 얼마인가요?
  4. 지금 당장 다이어트를 시작할거야
  5. 그 일은 결혼 준비를 하고 있는 사람들에게는 희소식 이네요.

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!