Tiếng Hàn Nhập Môn – Bài 11: Phụ âm cuối phần 2

Tiếng Hàn Nhập Môn – Bài 11: Phụ âm cuối phần 2: Trong bài học trước, chúng ta học cách phát âm với 1 phụ âm cuối. Vậy với từ có 2 phụ âm cuối, cách phát thế nào?

Phụ âm cuối (p2)

Mời các bạn theo dõi một số các quy luật biến âm sau:

ㄳ—-> k
ㄵ—-> n
ㄶ—-> n
ㄺ—-> k
ㄻ—-> m
ㄼ—-> l/p
ㄽ—-> l
ㄾ—-> l
ㄿ—-> p
ㅀ—-> l
ㅄ—-> p

Dựa vào cách phát âm trên, các bạn có thể đọc và viết một số các từ sau

1. 몫, 몫이
2. 앉다, 앉으십시오
3. 않다, 많다, 많아요
4. 홁, 읽다, 읽으십시오
5. 젊다, 삶다, 젊어, 삶아
6. 여덟, 넓다, 넓어, 밟다, 밟아
7. 외곬, 외곬으로
8. 핥다, 핥아
9. 읊다, 읊어
10. 잃다, 잃어버리다
11. 없다, 없어지다

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!