Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 8: Luyện nghe tiếng Hàn

Học tiếng Hàn cao cấp khó hơn rất nhiêu so với học tiếng Hàn sơ cấp và học tiếng Hàn Trung cấp. Tuy nhiên, nếu bạn đã có sẵn nền tảng tiếng Hàn, thì bạn có thể tự học lên cao cấp. Sau đây hãy cùng Học Tiếng Hàn 24h học qua bài 8 của bộ Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 8: Luyện nghe tiếng Hàn để định hướng việc học cũng như hỗ trợ các bạn trong việc thi Topik nhé:

Câu 1: Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi sau.

무엇에 대한 내용인지 맞는 것을 고르십시오.

A. 성공과 실패가 결정되는 시기

B. 인생을 배우며 성장하는 과정

C. 결과보다 과정이 중요한 이유

D. 실패가 가져오는 긍정적 변화

Câu 2: Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi sau.

들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

A. 물은 끓는 순간에도 에너지를 품고 있다.

B. 성공과 실패는 변화의 정도에 달려 있다.

C. 시작 단계에서부터 성공을 준비해야 한다.

D. 결정적인 순간에 힘을 발휘하면 성공한다.

Câu 3: Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi sau.

남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.

A. 방송 후원에 담긴 신념을 설명하고 있다.

B. 방송 후원에 대한 의견을 조사하고 있다.

C. 방송 후원에 관련된 자료를 분석하고 있다.

D. 방송 후원에 필요한 비용을 파악하고 있다.

Xem thêm:

Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 8: Đọc hiểu tiếng Hàn

Tiếng Hàn Cao Cấp 2 bài 9: Đọc hiểu tiếng Hàn

Câu 4: Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi sau.

들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

A. 이 기업은 방송을 통한 홍보를 중시한다.

B. 이 방송은 사회 공헌에 관한 내용을 다룬다.

C. 이 기업은 프로그램 제작 비용을 부담한다.

D. 이 방송은 후원 기업을 위한 광고를 만들었다.

Câu 5: Đây là chương trình nghệ thuật tự do. Hãy lắng nghe cẩn thận và trả lời các câu hỏi.

여자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오.

A. ‘빗물연구소’는 빗물을 가치 있게 만든다.

B. ‘빗물연구소’에 대해 모르는 사람들이 많다.

C. 빗물을 자원으로 만드는 과정은 간단하다.

D. 빗물을 자원으로 만들려면 시설이 필요하다.

Đáp án: 

Câu 1 : A

Câu 2 : D

Câu 3 : A

Câu 4 : C

Câu 5 : A

* Bài viết được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn Online Miễn Phí

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng.

error: Content is protected !!