Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn sơ cấp 2 bài 10

Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn sơ cấp 2 bài 10: Buổi sáng đầu năm phải ăn Tteokkuk. Trong bài này các bạn sẽ học câu nói ăn gì vào ngày đầu năm và học một số câu hỏi thông dụng.

Bài 10 : Buổi sáng đầu năm phải ăn Tteokkuk 초급 이- 10과 설날 아침에는 떡국을 먹어야 돼요

I. Phát âm (발음):

1.설날[설랄]

2.별일 없으면[별리럽쓰면]

3.끓일 줄 알아료[끄릴쭈라라요]

II. Ngữ pháp (문법) :

1. S-(으) V-(세요[십시오] :Nếu S hãy/đừng V

-바쁘면 오지 마세요.  Nếu bận thì đừng đến

-비가 오면 산에 가지 마십시오 .  Nếu khi trời mưa, đừng đi leo núi

-경주에 도착하면 전화하세요 .  Khi đến Gyeongju vui lòng gọi điện cho tôi

2. A/V-아야/어야 되다 : Nên/phải A/V

-학생들은 부지런해야 됩니다 .  Học sinh phải chăm chỉ

-지금 곧 떠나야 됩니까? Giờ phải đi ngay sao?

** 지금 떠나야 합니다.  Phải đi bây giờ

-다음 주에 등록하면 안 돼요? 안 돼요. 이번 주까지 해야 해요

Tuần sau đăng ký k được sao? k được, phải trong tuần này

III. Cách dùng từ (어휘화 표현) :

1.별일()없다 : không có gì đặc biệt

-요즘 별일 없으시지요? 네, 별일 없어요.

Dạo này khỏe chứ ? vâng, khỏe

-저녁에 별일 없으면 같이 영화를 볼까요? 그러지요.

Buổi tối không bận chuyện gì thì cùng đi xem phim nhé ? uh, cùng đi

2. N에() 내려가다[오다] : đi về ~, đi xuống ~

-언제 고향에 가세요? 내일 내려가려고 해요. Khi nào về quê ? định ngày mai đi

-토요일에 부산으로 내려갑니까?  Định thứ 7 xuống Busan à?

-아래층에 내려가면 은행이 있어요. Xuống tầng dưới sẽ có ngân hàng

** N/() 올라가다[오다: đi lên ~, tăng ~

-언제 서울에 왔어요?어제 올라왔어요.  Lên Seoul lúc nào ? lên hôm qua

-2층에 올라가면 사무실이 있어요.  Lên lầu 2 sẽ là văn phòng

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!