Tiếng Việt cho người Hàn 33 과: 우체국에서

Tiếng Việt cho người Hàn 33 과: 우체국에서

33 과: 우체국에서

Bài 33 : Ở Bưu điện

Chin Woo                    : Tôi muốn gửi bưu kiện này đi Hàn Quốc

Nhân viên bưu điện     : Hàn Quốc à ? Anh cân thử để biết mấy kí. Anh đặt bưu kiện lên cái cân đi.    Của anh là 5 kí, một kí tính 100.000 đồng, tổng cộng hết 500.000 đồng. Anh bỏ đồ vào thùng này rồi ghi địa chỉ người nhận và người gửi ở đây

Chin Woo: Vâng

Nhân viên bưu điện     : Xong chưa anh ?

Chin Woo                    :  Xong rồi

Nhân viên bưu điện     : Anh phải ghi câu này trên giấy  “ Xác nhận địa chỉ trên đây là đúng “

Chin Woo                    : Vâng. À ! Tôi muốn gọi điện thoại đi Hàn Quốc.

Nhân viên bưu điện     : Anh ghi số điện thoại vào giấy này

Chin Woo                    : Mã số quốc tế Hàn Quốc là thế nào ?

Nhân viên bưu điện     : 0082 . Anh quay số 0082 sau đó phải bỏ số 0 đầu. Mời anh vào buồng điện thoại số 8

Nhân viên bưu điện     : Gọi hết 25 phút , cước điện thoại quốc tế Hàn Quốc 1 phút 10.000 đồng, vậy là 250.000 đồng cộng với tiền bưu kiện, tổng cộng là 750.000 đồng

   ( đưa 2 tờ 500.000 đồng)

Nhân viên bưu điện     : Thối lại 250.000 đồng

Chin Woo                    : Cảm ơn cô !

Nhân viên bưu điện     : Không có gì !

Từ vựng

gửi : 부치다, 보내다

bưu kiện : 소포

cân : 무게를 재다 / 저울

thử : ~ 해보다

đặt A lên B : A를 B에 놓다

của A : A의 것은

tính : 계산하다                                                                 quay số : 다이얼을 돌리다         

sau đó : 그리고나서                                                         bỏ A vào B : A를 B에 넣다

bỏ : 빼다 , 버리다                                                            thùng : 박스

đầu : 맨앞                                                                         ghi : 적다

vào : 들어가다                                                                 địa chỉ : 주소

buồng điện thoại : 전화박스                                            người gửi : 보내는 사람

cước điện thoại : 전화요금                                              người nhận : 받는 사람

phút : 분                                                                            xong : 끝나다

vậy : 그러면                                                                     câu : 문장

cộng với A là B : A와 더하면 B이다                               trên : ~ 위에

tờ : ~ 장                                                                            giấy : 종이

thối lại : 거스르다                                                            ~ rằng A : A라고 하다

xác nhận : 확인하다                                                         trên đây : 이 위에

đúng : 맞는                                                                       gọi điện thoại : 전화를 걸다       

mã số : 코드                                                                      quốc tế : 국제    

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

  

error: Content is protected !!