Tiếng Việt cho người Hàn 제 20 강: 쎄옴으로 타기

Tiếng Việt cho người Hàn 제 20 강: 쎄옴으로 타기. 문법 chứ : 문미양상조사로 구어체에 쓰이며, 의문문에서 청자에게 어떤 내용을 재확인할 때, 또는 화자의 요구나 단언(端言)을 강조하는 것으로, 청자가 화자의 생각에 동조, 공감하길 바라는 뉘앙스를 지닌 표현이다.

제 20 강: 쎄옴으로 타기

Bài 20 : Đi xe ôm

Chú xe ôm       : Cô có đi xe không ?

Young Sook     : Dạ, em muốn đi đến số 150 đường Cộng Hòa. Đi không chú ?

Chú xe ôm       : Đi chứ !

Young Sook     : Đi bao nhiêu, chú ?

Chú xe ôm          : 50.000 đồng                                                                           

Young Sook     : Sao đắt vậy ? Bớt đi chú !

Chú xe ôm       : Bớt bao nhiêu ?

Young Sook     : Trả 30.000 được không ?

Chú xe ôm       : Ôi, không được. 40.000 đi !

Young Sook     : Trời ơi ! Không xa lắm mà …Ok ! Chú chạy xe cẩn thận nhé.

Chú xe ôm       : Cứ yên tâm, cô lên xe đi !

Young Sook     : Dạ , vâng 

Từ mới 

chú :  1. 가족관계에선 작은 아버지

2. 작은 아버지뻘 되는 남자를 부름 à 아저씨

xe : (車) 차, 탈것 à 본문에서 오토바이(xe máy)를 지칭

ôm : 끌어안다

đi đến : ~ 까지 가다

cẩn thận : 조심하다

yên tâm :       안심하다

đường : 길 = street

chứ : 문미양상조사로 구어체에 쓰이며, 의문문에서 청자에게 어떤 내용을 재확인할 때, 또는 화자의 요구나 단언(端言)을 강조하는 것으로, 청자가 화자의 생각에 동조, 공감하길 바라는 뉘앙스를 지닌 표현이다.

sao ? : 왜…?

đắt = mắc : 비싼 « 싼 : rẻ

vậy : 그렇게

bớt : 깎다

~ đi ! : 문미에 위치해 상대에게 재촉, 권유, 명령을 친근히 표현

trả : 지불하다

được không ? = có được không ? à 대답 : được(긍정) « không được(부정)

không : 서술어를 부정어로 만들며 영어의 “not, don’t”에 해당하며 “~ 않다 “ 의 의미가 된다

ôi = ô = ồ : 오 !

dạ = vâng = dạ vâng : 네

trời ơi ! : “ 아이고~! 어머머~! 이런~! 저런~ ! “ 의 말로 놀람, 노여움을 표시하는 말로, 베트남어 회화에서 아주 많이 쓰이는 표현이므로 알아두자 ( = My god ! )                

< 참고 trời : 1. 하늘  2. 날씨 비인칭주어 3.  하느님, 신 >

~ mà …: 문미에 위치해 상대를 설득, 설명하여 생각의 여지를 주는 아주 많이 쓰이는 구어체 표현 à “~ 인데…”의 의미

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!