Tiếng Việt cho người Hàn 제 2 강 : 일상

Tiếng Việt cho người Hàn 제 2 강 : 일상. 숙어 표현과 문법 Đây là : 이것은 ~입니다. 이분은 ~입니다. vẫn còn : 여전히 유지하다. thường hay : 보통 잘~하다. 빈번히 ~하다. ( 개인의 습관적 행동 )

제 2 강 : 일상

학습목표

하루의 시간 구분하기일상에 대하여 말하기.

Đây là cô Ngọc Anh. Năm nay cô 30 tuổi. Ngọc Anh vẫn còn độc thân. Cô là nhân viên của một công ty du lịch. Cô thường hay thức dậy sớm. Vì vừa đi làm vừa đi học nên cô ấy rất bận. Cô thức dậy 6 giờ sáng. Bảy giờ cô đến trung tâm học tiếng Anh. Sau khi học xong cô mới đi làm. Buổi trưa, cô ăn trưa ở căn tin. Tuy không ngon nhưng cơm trưa ở đó rẻ hơn ăn ở ngoài. Buổi tối, cô về nhà trễ nhưng không bao giờ đi ngủ ngay. Cô luôn nói “ Mình còn nhiều việc để làm.”

어휘

– vẫn 여전히                                                   – còn 유지하다.

– độc thân 독신                                               – nhân viên 직원

– công ty 회사                                                 – du lịch. 여행

– thường 보통                                                 – hay 잘. 자주

– thức dậy 일어나다.                                      – sớm 일찍, 이른

– bận 바쁜                                                       – trung tâm 학원

– tiếng Anh 영어                                             – căn tin 구내식당

– ngon 맛있는                                                 – rẻ 싼

– hơn 보다 ~한                                               – trễ 늦은

– ngay 곧바로                                                 – luôn 항상

– nói 말하다.

시간대별 구분

buổi : 하루의 일정한 시간대에 붙이는 말, 시간의 토막

  1. buổi sáng: 오전
  2. buổi trưa : 점심
  3. buổi chiều: 오후
  4. buổi tối: 저녁,밤

숙어 표현과 문법

Đây là : 이것은 ~입니다. 이분은 ~입니다.

vẫn còn : 여전히 유지하다.

thường hay : 보통 잘~하다. 빈번히 ~하다. ( 개인의 습관적 행동 )

Vừa A(동사,형용사) vừa B(동사,형용사) : A하면서 B 하다.

Vì A nên B:  A(원인) 하기 때문에B(결과)하다.

A mới B : A해야만 비로소 B하다.

Tuy A nhưng B : 비록A 하지만B 하다.

 

1. 이분은 저의 아버지 입니다. 

2. 그녀는 여전히 45kg을 유지하고 있습니다. .

3. 저는 잘 잊어 버립니다.

4. 그녀는 예쁘고 마음씨도 좋습니다.

5. 10시가 되어야 그는 일어납니다.

6. 비록 바쁘지만 저는 베트남어 공부를 열심히 합니다.

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!