Tiếng Việt cho người Hàn 제 14 강: 이야기

Tiếng Việt cho người Hàn 제 14 강: 이야기. 숙어 표현과 문법 chia A cùng B : B와 A 를 나누다. Ai cũng : Ai (누구)cũng(역시): 모두다 nhờ đến :~에 의지하다.

NỘI DUNG

제 14 강: 이야기

학습목표

감정을 나누는 표현 익히기.

Ông Trần Anh Vũ

Nhận được tin ông Trần Anh Vũ qua đời, tôi trở về Cà Mau để thăm viếng. Trong căn nhà bà con lối xóm kéo đến chia buồn cùng gia đình. Ai cũng xót xa trước cái chết của ông.

Gia đình ông sống ở Cà Mau bằng nghề câu cá. Cuộc sống vất vả nên những người con của ông bà chỉ học hết lớp 2 rồi nghỉ học ở nhà để phụ cha mẹ. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà con lối xóm và các tổ chức từ thiện gia đình ông bà mới có được căn nhà.

어휘

– tin 소식                                                         – nhận 받다.

– qua đời 별세하다.죽다.                               – trở về 돌아가다

– thăm viếng. 방문하다.                                 – bà con 친척

– lối xóm 이웃                                                 – kéo đến 몰려 들다.

– cái chết 죽음                                                 – vất vả 수고 스러운

– chia 나누다.                                                 – buồn 슬픈

– xót xa 불쌍하다. 마음이 아프다.               – câu cá. 낚시 어업

– lớp 학년 학급                                               – hết 끝나다. 다하다.

– phụ 지원하다,돕다                                      – tổ chức 조직

– từ thiện 자선

 숙어 표현과 문법

chia A cùng B : B와 A 를 나누다.                 Ai cũng : Ai (누구)cũng(역시): 모두다

nhờ đến :~에 의지하다.                                 mới có được : 비로소 얻게 되다.

 

 1. 저는 이 기쁨을 어머니와 나누고 싶어요.

2. 당연히 부부는 슬픔을 함께 해야죠.

3. 제 생각에는 누구나 이 음식을 좋아할 거에요.

4. 올해 들어서야 비로소 새 차를 갖게 되었어요

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!