Tiếng Việt cho người Hàn 제 10 강 : 연습

Tiếng Việt cho người Hàn 제 10 강 : 연습. 수식어와 숙어를 활용하여 긴 문장 완성하기 1. Thế giới vốn không công bằng. Bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng…

NỘI DUNG

제 10 강 : 연습

학습목표

수식어와 숙어를 활용하여  문장 완성하기

1. Thế giới vốn không công bằng. Bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó.

(Sở dĩ như vậy là vì một mình bạn sẽ không thể nào làm thay đổi được sự bất công trong xã hội)

2. Mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn, điều mà họ quan tâm chính là thành tựu mà bạn đạt được. Do đó, trước khi có được những thành tựu thì bạn đừng nên quá chú trọng hay cường điệu lòng tự trọng của bản thân mình lên.

어휘

-Thế giới 세계                                                                        – vốn 원래

– công bằng 공평                                                                    – nhận thấy 인식하다. 인정하다.

– hy vọng 희망, 희망하다.                                                     – cần 필요하다.

– thích nghi 조화하다. 수긍하다, 적당한, 어울리는           – xã hội 사회

– thay đổi 바뀌다.                                                                   – ngó ngàng 주의를 기울이다.

– lòng tự trọng 자중심, 자존심                                              – quan tâm 관심

– thành tựu 성과, 결과                                                           – đạt 도달하다. 이르다.

– chú trọng 중시하다.                                                             – cường điệu 강조하다.

– bản thân mình 본인, 자기자신

숙어 표현과 문법

chứ? :문문 끝에 동의를 이끌어내는 표현.                         – Dù , Mặc dù :  지라도

Sở dĩ  A là vì B :A한 이유는 바로B 이다.

명사 + mà + 절 : 명사를 부가 설명.꾸며주기 위한 mà 이하 절

 

1. 언니 이번에 저와 함께 다랏에 갈거죠?

2. 성조가 많이 있는 것이 바로 제가 베트남어를 어렵게 느끼는 이유에요.

3. 그녀가 저를 좋아하지 않는 이유를 모르겠어요.

4. 그는 제가 원하는 것들을 이해하지 못해요.

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!