Phân biệt cấu trúc V(으)ㄹ 줄 알다/모르다 – V/A 는 /(으)ㄴ지 알다/모르다

Phân biệt cấu trúc V(으)ㄹ 줄 알다/모르다 – V/A 는 /(으)ㄴ지 알다/모르다 sao cho đúng? Cả hai đều có thể dịch là (biết /không biết…) trong nhiều trường hợp nhưng cách sử dụng và nghĩa thì không hề giống nhau. Nhiều bạn khi học tiếng Hàn vẫn bị nhầm lẫn khi sử dụng 2 cấu trúc này. Mong rằng thông qua bài viết này bạn sẽ sử dụng 2 cấu trúc đúng ngữ cảnh và chính xác hơn.

1. V(으)ㄹ 줄 알다/모르다: Biết/Không biết làm việc gì đó (Có/Không có năng lực làm gì đó)

 • V có patchim + 을 줄 알다/모르다
 • V không có patchim + ㄹ 줄 알다/모르다

Ví dụ: 

 • 김치를 만들 줄 알아요 _ Tôi biết làm kimchi (tôi biết cách làm kimchi)
 • 한국말로 인사할 줄 알아요? _ Cậu có biết chào hỏi bằng tiếng Hàn không (có thể/biết cách chào hỏi bằng tiếng Hàn không?)
 • 사랑할 줄 몰라요. _ Tôi không biết yêu (tôi không biết cách Yêu)

2. V/A 는/(으)ㄴ지 알다/모르다 : Biết/ không biết về một thứ gì đó, việc gì đó  (Biết là/ không biết là….)

 • Nội dung mà chủ thể biết/không biết ở dạng câu hỏi gián tiếp với 는/(으)ㄴ지
 • Thường đi với các từ để hỏi và có thể thay thế 알다/모르다 bằng các từ khác như 궁금하다 (băn khoăn là….) ; 물어보다 (hỏi là…)
 • V + 는지 알다/모르다
 • A + (으)ㄴ지 알다/모르다

Ví dụ:

 • 켈리 씨는 무슨 음식을 좋아하는지 몰라요 _ Tôi không biết là Kelly thích món gì.
 • 왜 나나 씨는 한국어를 공부하는지 알아요? _ Cậu có biết tại sao Nana học tiếng Hàn không?
 • 오늘 맑은지 흐린지 알아요? _ Cậu có biết (là) hôm nay trời trong xanh hay âm u không?

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!