Các dạng câu hỏi trong thi TOPIK II trình độ trung cấp

 Bạn nào có ý định tham gia kì thi năng lực tiếng Hàn – Topik trong thời gian tới không vậy? Vậy các dạng câu hỏi trong thi TOPIK II trình độ trung cấp là gì? Bạn có thể tham khảo bài viết sau để chuẩn bị tốt cho kỳ thi của mình nhé.

Giới thiệu về các dạng câu hỏi của Topik trung cấp

Dạng 1: Hãy chọn ngữ pháp và từ vựng thích hợp điền vào chỗ trống (   ).

비칸에  들어갈 맞는 어휘와 문법 고르기 

Dạng 2: Hãy chọn cách thể hiện giống với phần gạch dưới.

밑줄 친 부분과 비슺한 표현 고르기

Dạng 3: Hãy chọn xem dòng chữ sau đây nói về chủ đề gì?

무엇에 대한 글인지 고르기

Dạng 4: Hãy chọn câu có nội dung giống với biểu đồ hoặc nội dung sau.

글이나 도표의 내용과 같은 것 고르기

Dạng 5: Hãy sắp xếp những câu sau đây theo thứ tự.

순서대로 맞게 나열하기

Dạng 6: Hãy chọn nội dung thích hợp điền vào chỗ trống.

 (    )에 들어갈 알맞은 내용 고르기 

Dạng 7: Hãy chọn từ vựng thích hợp điền vào chỗ trống + chọn câu có cùng nội dung.

(    )에 알맞은 어휘 + 내용과 같은 것 고르기 

Dạng 8: Hãy chọn câu giống với nội dung + chọn câu thành ngữ – tục ngữ thích hợp điền vào chỗ trống.

(      ) 에 알맞은 관용 표현이나 속담 + 내용과 같은 것 고르기

Dạng 9: Hãy chọn tâm trạng + chọn câu giống với nội dung.

심정 + 내용과 같은 것 고르기

[….. Vẫn đang tiếp tục cập nhật và bổ sung]

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!