Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn sơ cấp 2 bài 4

Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn sơ cấp 2 bài 4: Biết đọc chữ Hàn không? Trong bài này các bạn sẽ học câu hỏi bạn có biết tiếng hàn không và học một số câu hỏi thông dụng.

Bài 4 : Biết đọc chữ Hàn không? 초급 이- 4과 :  한글을 읽을  알아요?

I .  Hội thoại (회화 ):

리 : 한겨레 신문 있습니까 ?

아저씨 : 여기 있습니다.

앙리 : 오백 원이지요 ? 여기 천 원 있어요.

아저씨 : 외국 사람인 것 같은데, 한글을 읽을 줄 알아요 ?

앙리 : 읽을 줄 알지만 뜻을 잘 모르겠어요

아저씨 : 이 신문은 한자가 없어서 좋지요 ?

앙리 : 네, 외국 사람에게는 아주 좋아요.

아저씨 : 자, 여기 거스름돈 있어요. 오백 원이에요

앙리 : 많이 파세요.

II. Phát âm (발음):


*읽을 줄 알아요[일글쭈라라요]

*한자 [한짜]

*문법[문뻡]

III. Ngữ pháp (문법):

1. N 인 것 같다 : Hình như, dường như, có vẻ …

– 저분은 한국 사람인 것 같습니다 .  Người đó hình như là người HQ

– 이것은 아주 좋은 시계인 것 같군요. Đồng hồ này có vẻ rất tốt nhỉ.


2.N 을/를 모르다: Không biết

– 김 선생님을 아세요? 모르는데요 . Bạn có biết thấy Kim không ? – tôi không biết.

– 영어를 알아요? – 아니요, 몰라요 . Có biết tiếng Anh không ? – Không, không biết

* Cách chia thì đt 모르다

– 모릅니다, 모르니까, 모르면, 모를 거예요

– 몰라요,몰랐어요, 몰라서, 몰르는데

** N을 /를 모르겠다 : không biết, không hiểu (người nói suy nghĩ như vậy)

  • 몇 번 버스를 타야 합니까? 모르겠는데요 .  Phải đi xe bus số mấy? tôi cũng không biết.
  • 이 단어 뜻을 모르겠어요. Tôi không biết nghĩa từ vựng này.

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!